Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Deklaracja

Sąd Rejonowy w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Suwałkach.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z:
 1. ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 2. standardami Word Wide Web Consortium (W3C) w zakresie HTML 5, WCAG 2.1 (poziom AA) oraz Section 508,
 3. rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Treści niedostępneTreści wymienione poniżej są niezgodne z następujących powodów:

Niezgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
 • nie wszystkie dokumenty w formatach doc, docx są dostępne cyfrowo (błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
 • nie wszystkie dokumenty wygenerowane przez inne podmioty są dostępne cyfrowo, ponieważ zostały błędnie przygotowane, bądź zostały przekazane wyłącznie w formie papierowej, a Sąd Rejonowy w Suwałkach nie posiada uprawnień do edycji takich dokumentów;
 • brak zgodności ze standardem WCAG 2.1 AA w zakresie podpowiadania danych wejściowych (1.3.5), odstępów w tekście (1.4.12), podpowiedzi po najechaniu na element lub zaznaczeniu elementu (1.4.13), oraz komunikatów o stanie (4.1.3).

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji
Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jolanta Ostrokołowicz, adres poczty elektronicznej: boi@suwalki.sr.gov.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do organu nadzorczego:

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dotyczące dostępności architektonicznej zamieszczono pod adresem: Informacja dla osób niepełnosprawnych.

Budynki Sądu Rejonowego w Suwałkach są częściowo dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich):

- ul. Waryńskiego 45 - przy schodach zamontowana jest platforma pionowa. Wewnątrz znajduje się winda umożliwiająca dotarcie na każdą kondygnację budynku. Aby uruchomić platformę NALEŻY: powiadomić policję sądową (pokój nr 24 - PARTER) lub telefonicznie pod numer: 87 5631260. Po uruchomieniu platformy pionowej podczas podjazdu należy trzymać bez przerwy przyciski ze strzałkami. Osoba z dysfunkcją ruchu jest doprowadzana do holu głównego Sądu w asyście policji sądowej.

- na wyposażeniu Sądu Okręgowego znajduje się schodołaz do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich bez napędu elektrycznego po schodach na ciągach komunikacyjnych. W celu skorzystania ze schodołazu, należy zgłosić tę potrzebę odpowiednio wcześniej. Pracownik, który jest odpowiedzialny za jego obsługę będzie mógł go wtedy udostępnić. Odpowiedni wózek do poruszania się po schodołazie jest na wyposażeniu Sądu Okręgowego.

- podjazd dla osób z dysfunkcją ruchu – zlokalizowany przy wejściu od parkingu wewnętrznego Sądu Okręgowego.

- ul. Przytorowa 2 - podjazd dla osób z dysfunkcją ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia. Trzy sale rozpraw z pięciu sal rozpraw znajdują się na parterze budynku;

- ul. Kościuszki 69 - punkt obsługi interesantów I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych znajduje się na parterze budunku.

- ul. Sejneńska 30 - Wejście do budynku klatką środkową. Wydział Cywilny usytuowany jest na parterze;

Dla osób niepełnosprawnych w budynkach Sądu zostały wydzielone odpowiednio przystosowane pomieszczenia sanitarne z niezbędnym wyposażeniem.

Lokalizacja Biura Podawczego (pok. Nr 10) Biura Obsługi Interesanta (pok. Nr 1-2)  i Czytelni akt (pok. Nr 3) usytuowane są na parterze budynku sądu przy ul. Waryńskiego 45 w pobliżu wejścia głównego. Sąd nie posiada pętli indukcyjnej. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille, ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem mogą wchodzić do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą kontaktować się z Sądem Rejonowym w Suwałkach w następujący sposób:

 1. pocztę elektroniczną e-mail: boi@suwalki.sr.gov.pl
 2. pod nr tel.: 87 564 54 44
 3. pisemnie na adres: Sąd Rejonowy w Suwałkach "Biuro Obsługi Interesanta" ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki
 4. osobiście w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 2, w godzinach przyjmowania interesantów.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 j.t) obowiązek zapewnienia świadczenia usług tłumacza języka migowego spoczywa na organach administracji publicznej. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie organów określonych w art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 j.t.). Zgodnie ze wskazaną definicją organami administracji publicznej są ministrowie, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2 tej ustawy. Biorąc pod uwagę powyższe, sądy, jako organy sądownictwa, nie są organami administracji publicznej, w związku z czym nie mają obowiązku zapewniania usług tłumacza języka migowego.

Powrót na góre | Drukuj stronę