Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Suwałkach

Zawartość Deklaracji Dostępności.

Sąd Rejonowy w Suwałkach zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Suwałkach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 27.05.2008 r.  
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń:

1.     mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktora serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

·       pochodzą z różnych źródeł,

·       opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 06.11.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: wersję kontrastową, możliwość zmiany rozmiaru tekstu, widoczny fokus, wyróżnienie odnośników. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

·        oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Ostrokołowicz e-mail: boi@suwalki.sr.gov.pl  telefon 87 739 60 13

W ten sposób można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

1.     dane osoby zgłaszającej żądanie,

2.     wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz

3.     sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Sąd zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Sąd zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Na niedotrzymanie terminów lub odmowę realizacji zadania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

                Dyrektor Sądu Rejonowego w Suwałkach

               16-400 Suwałki

                ul. Waryńskiego 45

                E-mail dyrektor@suwalki.sr.gov.pl

                Tel: 87 739 60 02

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej . Taką skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki Sądu Rejonowego w Suwałkach są częściowo dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich):

- ul. Waryńskiego 45 - przy schodach zamontowana jest platforma pionowa. Wewnątrz znajduje się winda umożliwiająca dotarcie na każdą kondygnację budynku.

Aby uruchomić platformę NALEŻY: powiadomić policję sądową (pokój nr 24 - PARTER) lub telefonicznie pod numer: 87 5631260. Po uruchomieniu platformy pionowej podczas podjazdu należy trzymać bez przerwy przyciski ze strzałkami. Osoba z dysfunkcją ruchu jest doprowadzana do holu głównego Sądu w asyście policji sądowej.

- na wyposażeniu Sądu Okręgowego znajduje się schodołaz do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich bez napędu elektrycznego po schodach na ciągach komunikacyjnych. W celu skorzystania ze schodołazu, należy zgłosić tę potrzebę odpowiednio wcześniej. Pracownik, który jest odpowiedzialny za jego obsługę będzie mógł go wtedy udostępnić. Odpowiedni wózek do poruszania się po schodołazie jest na wyposażeniu Sądu Okręgowego.

- podjazd dla osób z dysfunkcją ruchu – zlokalizowany przy wejściu od parkingu wewnętrznego Sądu Okręgowego.

- ul. Przytorowa 2 - podjazd dla osób z dysfunkcją ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia.  Trzy sale rozpraw z pięciu sal rozpraw znajdują się na parterze budynku;

- ul. Kościuszki 69 - Aktualnie budynek w remoncie;

- ul. Sejneńska 30 - Wejście do budynku klatką środkową.  Wydział Cywilny usytuowany jest na parterze;

Dla osób niepełnosprawnych w budynkach Sądu zostały wydzielone odpowiednio przystosowane pomieszczenia sanitarne z niezbędnym wyposażeniem,

Lokalizacja Biura Podawczego (pok. Nr 10) Biura Obsługi Interesanta (pok. Nr 1-2)  i Czytelni akt (pok. Nr 3) usytuowane są na parterze budynku sądu przy ul. Waryńskiego 45 w pobliżu wejścia głównego. Sąd nie posiada pętli indukcyjnej. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille, ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem mogą wchodzić do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów.

W celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Sądzie uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z:

Biurem Obsługi Interesanta pod numerem telefonu: (87) 563 54 44 wysyłając e-maila na adres: boi@suwalki.sr.gov.pl     lub

Osobiście w siedzibie sądu w godzinach urzędowania, tj. od godz. 7.00 do 15.00  lub

Wysyłając pismo na adres:

 Sąd Rejonowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki

 Informacja dotycząca tłumacza języka migowego

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 j.t) obowiązek zapewnienia świadczenia usług tłumacza języka migowego spoczywa na organach administracji publicznej. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie organów określonych w art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 j.t.).

Zgodnie ze wskazaną definicją organami administracji publicznej są ministrowie, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2 tej ustawy. Biorąc pod uwagę powyższe, sądy, jako organy sądownictwa, nie są organami administracji publicznej, w związku
z czym nie mają obowiązku zapewniania usług tłumacza języka migowego.

 

                                                                

 

Powrót na góre | Drukuj stronę