Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Suwałkach

I Wydział Cywilny

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego sądu.

Adres do korespondencji - ul. Waryńskiego 45, 16- 400 Suwałki
Siedziba Wydziału - ul. Sejnejska 30, 16- 400 Suwałki 
 

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela Biuro Obsługi Interesanta - (87) 563-54-44

e-mail: boi[at]suwalki.sr.gov.pl
 
Przewodniczący wydziału
P
rezes Sądu Rejonowego w Suwałkach
Sylwia Rudnianin-Świetlicka
 
 
Kierownik sekretariatu
Dorota Pawłowska
tel. (87) 739-61-40
fax. (87
) 739-61-59
pokój nr 13
 
Właściwość miejscowa
miasto Suwałki oraz gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka – Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny
 
Właściwość rzeczowa
Sprawy rozpoznawane w Wydziale Cywilnym (przykładowe):
       o prawa majątkowe, których wartość nie przekracza 75.000,00 zł
       o stwierdzenie nabycia spadku
       o dział spadku
       o podział majątku
       o wstąpienie w stosunek najmu
       o eksmisję
       o zapłatę
       o zasiedzenie
       o naruszenie posiadania
       o zniesienie współwłasności
       skarga na czynności komornika
       o złożenie przedmiotu do depozytu sądowego
       o orzeczenie przepadku przedmiotów
 
Informacje dodatkowe
Złożenie wniosku w sprawie cywilnej:
Sporządzenie pozwu i wniosku w postępowaniu nieprocesowym. Konieczne elementy wspólne dla pozwu i wniosku w postępowaniu nieprocesowym:
- dokładne oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko, adres)
- dokładne oznaczenie osoby lub osób pozwanych (imiona, nazwiska, adresy)
- oznaczenie Sądu
- oznaczenie rodzaju pisma (wniosek, pozew)
- określenie żądania (tzn. jakiego rozstrzygnięcia osoba wnosząca pismo się domaga)
- określenie wartości przedmiotu sporu
- uzasadnienie żądania (wskazanie dlaczego Sąd powinien uwzględnić żądanie, np. A domaga się od B zasądzenia kwoty X złotych z powodu zawarcia umowy pożyczki i braku jej spłaty w terminie
- podpisanie pisma
Ponadto możliwe jest zawarcie w tych pismach:
- wniosku o zabezpieczenie powództwa lub wniosku
- wniosku o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności (tylko w sprawach procesowych)
- wniosków dowodowych (oznaczenie imion, nazwisk, adresów świadków i wskazanie sprawy, wniosek o dokonanie oględzin, przeprowadzenie postępowania dowodowego)
 Pełnomocnictwo:
Jeżeli powód lub wnioskodawca występuje z pełnomocnictwem, konieczne jest dołączenie do pozwu lub wniosku pełnomocnictwa
Odpisy:
Każde pismo wnoszone do Sądu powinno być składane w oryginale oraz w tylu odpisach, ilu jest uczestników postępowania tak, aby każdemu z nich doręczyć odpis pisma.
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu
We wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu należy:
- oznaczyć osobę wnoszącą pismo (imię, nazwisko, adres)
- oznaczyć Sąd i podać sygnaturę sprawy
- uzasadnić wniosek z powołaniem się na brak możliwości ponoszenia kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i swoje rodziny
- załączyć wypełniony formularz oświadczenia o stanie majątkowym
- do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych nie pobiera się opłat sądowych
 
 
 
 

 

Powrót na góre | Drukuj stronę