Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Suwałkach

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dot. demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.
 
Adres do korespondencji - ul. Waryńskiego 45, 16- 400 Suwałki
Siedziba Wydziału - ul. Przytorowa 2, 16- 400 Suwałki

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela Biuro Obsługi Interesanta - (87) 563-54-44
e-mail: boi[at]suwalki.sr.gov.pl   

 
Przewodniczący wydziału
SSR Anna Szeligowska
 
Kierownik sekretariatu
Sylwia Wasilewska
tel. (87) 739-61-20
fax. 87 7396116
pokój nr 27

 
Właściwość miejscowa
miasto Suwałki oraz gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka – Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny
 
Właściwość rzeczowa
Sprawy rozpoznawane w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich (przykładowe):
o alimenty
o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
o zaprzeczenie ojcostwa
o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów
o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
o ustanowienie rozdzielności majątkowej
o unieważnienie imienia dziecka
o rozwiązanie przysposobienia
o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
o zezwolenie na zawarcie małżeństwa
o ustanowienie opieki nad osobą dorosłą
o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny
o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
o zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego
o ustanie obowiązku leczenia odwykowego
o nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
o ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody /osoby chorej psychicznie, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby chorej psychicznie na wniosek/
nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego
o umieszczenie w domu pomocy społecznej
o przysposobienie
o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
o zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania
o przywrócenie władzy rodzicielskiej
o ustanowienie opieki nad małoletnim
o ustanowienie kuratora dla małoletniego
o złożenie do depozytu sądowego
o wydanie dziecka
o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego
o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka
sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego
o umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej
o ustalenie miejsca pobytu małoletniego
o ustalenie kontaktów z małoletnim
o ponowne wydanie tytułu wykonawczego
skarga na czynności komornika
o wszczęcie egzekucji w trybie art. 1051 kpc
sprawy karne dot. nieletnich / demoralizacja i czyny karalne /Informacje dodatkowe
 
Złożenie wniosku w sprawie cywilnej:
Sporządzenie pozwu i wniosku w postępowaniu nieprocesowym
Konieczne elementy wspólne dla pozwu i wniosku w postępowaniu
nieprocesowym
- dokładne oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko, adres)
- dokładne oznaczenie osoby lub osób pozwanych (imiona, nazwiska, adresy)
- oznaczenie sądu
- oznaczenie rodzaju pisma (wniosek, pozew)
- określenie żądania (tzn. jakiego rozstrzygnięcia osoba wnosząca pismo się domaga/
- podpisanie pisma
Ponadto możliwe jest zawarcie w tych pismach:
- wniosku o zabezpieczenie powództwa lub wniosku
- wniosku o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności (tylko w sprawach procesowych)
- wniosków dowodowych (oznaczenie imion, nazwisk, adresów świadków i wskazanie sprawy, przeprowadzenie postępowania dowodowego)
Pełnomocnictwo:
Jeżeli powód lub wnioskodawca występuje z pełnomocnictwem, konieczne jest dołączenie do pozwu lub wniosku pełnomocnictwa.
Odpisy:
Każde pismo wnoszone do Sądu powinno być składane w oryginale oraz w tylu  odpisach  ilu jest uczestników postępowania tak, aby każdemu z nich doręczyć odpis pisma.
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu
We wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu należy:
- oznaczyć osobę wnoszącą pismo (imię, nazwisko, adres)
- oznaczyć Sąd i podać sygnaturę sprawy
- uzasadnić wniosek z powołaniem się na brak możliwości ponoszenia kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i swojej rodziny
- załączyć wypełniony formularz oświadczenia o stanie majątkowym
- do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych nie pobiera się opłat sądowych

 

Powrót na góre | Drukuj stronę