Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami

 

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Informujemy, że na podstawie ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) Sąd Rejonowy w Suwałkach reprezentowany przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Suwałkach podpisał z Sądem Apelacyjnym w Białymstoku reprezentowanym przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Porozumienie nr 12/2021 z dnia 21.01.2021r. w sprawie wyznaczenia wspólnego koordynatora do spraw dostępności, którego funkcję w Sądzie Rejonowym w Suwałkach będzie pełnić Pani Katarzyna Kieżel, specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.

Jednocześnie Dyrektor Sądu Rejonowego w Suwałkach wyznaczył Panią  Jolantę Ostrokołowicz jako osobę odpowiedzialną w Sądzie Rejonowym w Suwałkach za kontakt z Koordynatorem dostępności.

Tel. 87 7396013

e-mail: jolanta.ostrokolowicz[at]suwalki.sr.gov.pl

 

Koordynator do spraw dostępności

Katarzyna Kieżel

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

ul. Mickiewicz 5, 15-213 Białystok  

tel. 0 85 7430315  lub 515 369 492

e-mail: katarzyna.kiezel[at]bialystok.sa.gov.pl lub dostepnosc[at]bialystok.sa.gov.pl

 

Deklaracja dostępności 

Informacja o działalności Sądu Rejonowego w Suwałkach. - tekst łatwy do czytania (ETR - Easy-to-read)

Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami - tekst maszynowy

Pomoc prawna.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan na dzień 01.01.2021

Sąd Rejonowy w Suwałkach informuje osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnością oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, że w sytuacji wezwania do Sądu na rozprawę osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej może ona skontaktować się - telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej - z sekretariatem właściwego Wydziału albo z Biurem obsługi interesantów i przekazać Sądowi informację, że na rozprawę została wezwana osoba niepełnosprawna. Informacja taka pozwoli przygotować dla rozpoznania sprawy odpowiednią salę rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie skomplikowane, jak również, w razie istnienia takowej konieczności, zadbać Sądowi o zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej po terenie budynku Sądu.

W celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Sądzie uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z:

Biurem Obsługi Interesanta pod numerem telefonu: (87) 563 54 44 wysyłając e-maila na adres: boi[at]suwalki.sr.gov.pl

Osobiście w siedzibie sądu w godzinach urzędowania tj. od godz. 7,00 do 15,00

Wysyłając pismo na adres:

 Sąd Rejonowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki

 

Jednocześnie informujemy, że wszyscy pracownicy Sądu mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie ze szczególnymi potrzebami.

Budynki Sądu Rejonowego w Suwałkach zostały przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami i wymagających opieki, takim jak:

Osoby wymagające opieki i wsparcia: osoby starsze, osoby z małymi dziećmi, kobiety ciężarne,

Niepełnosprawni: osoby z upośledzeniem ruchu, wzroku, słuchu, umysłowym.

Budynki Sądu Rejonowego w Suwałkach są częściowo dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich):

- ul. Waryńskiego 45 - jest zamontowana przy schodach platforma pionowa. Wewnątrz znajduje się winda umożliwiająca dotarcie na każdą kondygnację budynku.

Aby uruchomić platformę NALEŻY: powiadomić policję sądową (pokój nr 24 - PARTER) lub telefonicznie pod numer: 87 5631260. Po uruchomieniu platformy pionowej podczas podjazdu należy trzymać bez przerwy przyciski ze strzałkami. Osoba z dysfunkcją ruchu jest doprowadzana do holu głównego Sądu w asyście policji sądowej.

- na wyposażeniu Sądu Okręgowego znajduje się schodołaz do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich bez napędu elektrycznego po schodach na ciągach komunikacyjnych. W celu skorzystania ze schodołazu, należy zgłosić tę potrzebę odpowiednio wcześniej. Pracownik, który jest odpowiedzialny za jego obsługę będzie mógł go wtedy udostępnić. Odpowiedni wózek do poruszania się po schodołazie jest na wyposażeniu Sądu Okręgowego.

- podjazd dla osób z dysfunkcją ruchu – zlokalizowany przy wejściu od parkingu wewnętrznego Sądu Okręgowego.

- ul. Przytorowa 2 - podjazd dla osób z dysfunkcją ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia.  Trzy sale rozpraw z pięciu sal znajdują się na parterze budynku;

- ul. Kościuszki 69 - Wejście do budynku znajduje się na dziedzińcu, aby wejść do budynku sądu należy przejść przez bramę od ulicy Kościuszki lub E. Plater. Interesanci przyjmowani są na parterze;

- ul. Sejneńska 30 - Wejście do budynku klatką środkową.  Wydział Cywilny usytuowany jest na parterze;

Dla osób niepełnosprawnych w budynkach Sądu zostały wydzielone odpowiednio przystosowane pomieszczenia sanitarne z niezbędnym wyposażeniem,

Lokalizacja Biura Podawczego (pok. Nr 10) i Biura Obsługi Interesanta (pok. Nr 1-2, 3) usytuowane są na parterze budynku sądu przy ul. Waryńskiego 45 w pobliżu wejścia głównego.

Informacja dotycząca tłumacza języka migowego

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 j.t) obowiązek zapewnienia świadczenia usług tłumacza języka migowego spoczywa na organach administracji publicznej. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie organów określonych w art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 j.t.).

Zgodnie ze wskazaną definicją organami administracji publicznej są ministrowie, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2 tej ustawy. Biorąc pod uwagę powyższe, sądy, jako organy sądownictwa, nie są organami administracji publicznej, w związku z czym nie mają obowiązku zapewniania usług tłumacza języka migowego.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Pliki do pobrania:

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

1.      dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem

2.      wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo

3.      wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem

4.      wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062),  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

1.      dane kontaktowe wnioskodawcy

2.      wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym

3.      wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą

4.      wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

·        drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Suwałkach ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki

·        drogą elektroniczną na adres e-mail: sr@suwalki.so.gov.pl

·        osobiście w siedzibie Sądu, w godzinach urzędowania

 

 

wniosek o zapewnienie  dostępności – wzór

wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej – wzór 

Powrót na góre | Drukuj stronę