Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Opłaty sądowe

OPŁATY SĄDOWE  -  INFORMACJE OGÓLNE

 

Link do Rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Suwałkach (kliknij)


 

 1. Uiszczenie opłaty sadowej w Sądzie Rejonowym w Suwałkach;
 2. Podział opłat sądowych;
 3. Opłaty sądowe w sprawach cywilnych;
 4. Opłaty sadowe w sprawach karnych;
 5. Opłaty sądowe w sprawach gospodarczych;
 6. Opłaty sądowe w postępowaniu wieczysto-księgowym;
 7. Opłaty sądowe w sprawach rodzinnych i nieletnich;
 8. Opłaty sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

 

Uiszczenie opłaty sądowej może nastąpić na dwa sposoby:

1. znaczkami opłaty sądowej – możliwość uiszczenia opląty sądowej w znaczka jest dopuszczalna pod warunkiem gdy jej wysokość nie przekracza kwoty 1.500,00 zł. Znaczki należy nakleić na piśmie podlegającym opłacie sądowej, na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu, jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możliwości bez odstępu.

2. przelewem na rachunek bankowy Sądu - należy w treści przelewu wpisać sygnaturę akt sprawy, której wpłata dotyczy. W przypadku braku sygnatury akt należy w treści przelewu określić dokładnie wydział, w którym toczy się postępowanie lub do którego został złożony wniosek oraz podać dane personalne osoby obowiązanej do uiszczenia opłaty. Kopię przelewu należy dołączyć do pisma sądowego, którego opłata dotyczy. Dokument ten należy wymienić na liście załączników do tego pisma.

 

 


Podział opłat sądowych:

 

Opłaty dzieli się na: stałe, stosunkowe i podstawowe.

 

Opłata stosunkowa:

pobiera się w sprawach o prawa majątkowe, wynosi:

do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych

ponad 7500 złotych do 10000 złotych – w kwocie 500 złotych;

ponad 10000 złotych do 15000 złotych – w kwocie750 złotych;

ponad 15000 złotych do 20000 złotych – w kwocie 1000 złotych

w sprawach  ponad 20000 złotych pobiera się opłatę stosunkową wynoszącą  5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie więcej niż 200.000 złotych. 

Opłata stała:

pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia).Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 10.000 złotych. Wysokość opłat stałych zamieszczono w poniższych tabelach

Opłatę podstawową:

pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalna opłatę, która strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty. Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczysto-księgowym.

 Opłatę tymczasowa

 

Od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, przewodniczący określa opłatę tymczasową.

 Opłatę tymczasową określa się w granicach od 30 złotych do 2000 złotych, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 300 złotych do 20 000 złotych.

 W orzeczeniu kończącym postępowanie w pierwszej instancji sąd określa wysokość opłaty ostatecznej, która jest bądź opłatą stosunkową, obliczoną od wartości przedmiotu sporu ustalonej w toku postępowania, bądź opłatą określoną przez sąd, jeżeli wartości tej nie udało się ustalić. W tym wypadku opłatę ostateczną sąd określa w kwocie nie wyższej niż 5000 złotych, mając na względzie społeczną doniosłość rozstrzygnięcia i stopień zawiłości sprawy.

Opłata w częściach ułamkowych                   

 Połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty.

 Czwartą część opłaty pobiera się od pozwu:

1) spełniającego przesłanki do rozpoznania w postępowaniu nakazowym;

2) w elektronicznym postępowaniu upominawczym, z tym że w przypadku, o którym mowa w art. 50537 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, uiszczoną opłatę od pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym zalicza się na poczet opłaty od nowo wniesionego pozwu.

 Piątą część opłaty pobiera się od:

1)  interwencji ubocznej;

2)  zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;

3) wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

Trzy czwarte części opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.

Całą opłatę pobiera się od pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych:

Opłaty stałe w procesie

naruszenie posiadania

               200 zł

opróżnienie lokalu mieszkalnego

200 zł

ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

200 zł

stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni

200 zł

ustalenie istnienia uchwały organu spółdzielni

200 zł

uchylenie uchwały organu spółdzielni

200 zł

uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

200 zł

przyjęcie w poczet członków spółdzielni

200 zł

opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

200zł

ustalenie wstąpienie w stosunek najmu

200 zł

pozew w sprawie rozpoznawanej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń

100zł

Pozew w sprawie wydania orzeczenia zastępującego uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni o podziale

500zł

Pozew w postępowaniu nakazowym

1/4 część opłaty*

Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

3/4 cześć opłaty*

Pozew w postępowaniu upominawczym

5 % wartości sporu*

* nie mniej niż 30zł

 

 

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego - opłaty stałe

Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej

200 zł

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

200 zł

Wniosek o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie

200 zł

Wniosek o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej

100 zł

Wniosek o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania

100 zł

Wniosek o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie

2. 000 zł

Wniosek w sprawie o zniesienie współwłasności

1. 000 zł

Zgodny wniosek w sprawie o zniesienie współwłasności

300 zł

 

Sprawy z zakresu prawa spadkowego - opłaty stałe

Wniosek o:

-         stwierdzenie nabycia spadku;

-          zabezpieczenie spadku;

-         sporządzenie spisu inwentarza;

-         odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Jeżeli powyższe wnioski, są umieszczone w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie

 

 

100 zł

w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku

-         apelacja,

-         skarga kasacyjna

-         i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

 

100 zł

-         wniosek o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu;

-         wniosek o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu

100 zł

Wniosek o dział spadku

500 zł

Zgodny projekt działu spadku

300 zł

Wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności,

1.000 zł

Wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności

600 zł

Wniosek o przesłuchanie świadka testamentu ustnego

wolne od opłaty

O otwarcie i ogłoszenie testamentu;

wolne od opłaty

o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu

wolne od opłaty

 

Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym

 

udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia

100 zł

wydanie, zmianę, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia, zmianę wykonania, ograniczenie wykonania lub zakończenie wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym;

100 zł

uzyskanie informacji o rachunku bankowym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającym procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 59).

100 zł

Od wniosku o  udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego złożonego przed wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie pobiera się czwartą część opłaty należnej od pozwu o to roszczenie.

2. Uiszczoną opłatę zalicza się na poczet opłaty od pisma wszczynającego postępowanie, jeżeli zostało wniesione w terminie przewidzianym do tego w przepisach o zabezpieczeniu. W przypadku oddalenia wniosku termin ten wynosi dwa tygodnie od dnia doręczenia  postanowienia, a jeżeli postanowienie zostało wydane na posiedzeniu jawnym – od dnia jego ogłoszenia.

 

Opłata w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych.

 W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych.

 

Opłata od spraw o roszczenia odszkodowawcze właściciela.

W sprawach o roszczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych.

 

Opłata stała w kwocie 2000 zł

  W sprawach o:

 

 1)  usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

 

 2)  pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,

 

 3)  zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji

 

 - przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 2000 złotych.

 

Opłata w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym.

 W sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym opłata stała lub stosunkowa wynosi połowę opłaty ustalonej zgodnie z art. 13, art. 13a i art. 13b, jednak nie mniej niż 100 złotych i nie więcej niż 200 000 złotych.

 

Obniżenie opłaty.

W sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego lub podjął próbę rozwiązania sporu przez złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu przez właściwy sąd polubowny ustanowiony ustawą w celu rozpatrywania sporów konsumenckich albo wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 złotych.

 

Bezsadność powództwa; oddalenie apelacji 

 

 1. W sprawie, w której powództwo oddalono na podstawie art. 1911 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, powoda nie obciąża się kosztami sądowymi.

 

 2. Jeżeli jednak apelację oddalono na podstawie art. 3911 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, sąd drugiej instancji obciąży powoda opłatą podstawową od pozwu i od apelacji. Jeżeli powód wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych, sąd drugiej instancji może mu je przyznać.

 

Opłaty sądowe w sprawach karnych:

Dz.U.83.49.223 wersja 2004.01.15

Art. 15. (11)1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:

 1) od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł,

 2) od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu - 60 zł,

 3) od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie - 45 zł,

 4) od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty - 2 % od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,

 5) od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł,

 6) od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności - 45 zł,

 7) od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł,

 8) od ponownej prośby o ułaskawienie - 45 zł,

 9) od wniosku o wznowienie postępowania - 150 zł.

2. Opłaty wymienione w ust. 1 uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej. W razie wznowienia postępowania opłata od wniosku w tym przedmiocie podlega zwrotowi.

 

Art. 19. (14)1. Za zaświadczenia i inne dokumenty, wydawane na wniosek na podstawie akt, pobiera się od wnioskodawcy opłatę kancelaryjną w wysokości 6 zł za każdą stronę.

2. Opłatę wymienioną w ust. 1 uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej.

 

Dz.U.97.89.555

Art. 621. § 1. Oskarżyciel prywatny składa przy akcie oskarżenia lub wraz z oświadczeniem o przyłączeniu się do toczącego się postępowania lub podtrzymaniu oskarżenia, od którego prokurator odstąpił, dowód wpłacenia do kasy sądowej zryczałtowanej równowartości wydatków. Ryczałt ten nie obejmuje kosztów wskazanych w art. 618 § 1 pkt 5 i 11.

 

Dz.U.03.104.980

§ 1. Wysokość zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego ustala się na kwotę 300 zł

 (300 zł jeśli sprawę wniesiono p-ko jednemu oskarżonemu, jeśli p-ko 2 – 600 zł, dalej odpowiednio)

 

 

Dz.U.03.107.1006

Za wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za jedną stronicę kserokopii.

§ 2. Za wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronicę.

 

Art. 19. (14)1. Za zaświadczenia i inne dokumenty, wydawane na wniosek na podstawie akt, pobiera się od wnioskodawcy opłatę kancelaryjną w wysokości 6 zł za każdą stronę.

2. Opłatę wymienioną w ust. 1 uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej.

 

 

Opłaty sądowe w sprawach gospodarczych:

 

Opłat dokonuje się zgodnie z USTAWĄ z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019r. poz. 785 i 1043.)

Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi:

do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych

ponad 7500 złotych do 10000 złotych – w kwocie 500 złotych;

ponad 10000 złotych do 15000 złotych – w kwocie750 złotych;

ponad 15000 złotych do 20000 złotych – w kwocie 1000 złotych

w sprawach  ponad 20000 złotych pobiera się opłatę stosunkową wynoszącą  5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie więcej niż 200.000 złotych

Opłatę stałą w kwocie 5.000 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o:

 1) rozwiązanie spółki;

 2) wyłączenie wspólnika ze spółki;

 3) (11) uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki;

 4) (12) stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki;

 5) (13) ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki.

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od pozwu w sprawie z zakresu ochrony środowiska.

Opłatę stałą w kwocie 1.500 złotych pobiera się od pozwu:

 1) w sprawie z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji;

 2) w sprawie o unieważnienie przetargu.

Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezesa Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prezesa Urzędu Transportu a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie.

Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od zażalenia na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz, Prezesa Urzędu Transportu

 

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od odwołania od decyzji organu regulacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie.

 

 Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od zażalenia na postanowienie organu regulacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych od każdej osoby, której wniosek dotyczy, pobiera się od wniosku o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub strony, jeżeli wniosek został złożony po zatwierdzeniu planu rozprawy.

W przypadku konieczności zarządzenia przymusowego sprowadzenia świadka pobiera się dodatkowo opłatę w kwocie 200 złotych.

 

Opłatę stałą w kwocie 3.000 złotych pobiera się od odwołania od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie.

Opłatę stałą w kwocie 3.000 złotych pobiera się od skargi na orzeczenie zespołu arbitrów w sprawach zamówień publicznych.

 Opłaty kancelaryjne.

Poświadczenie odpisu

 1. Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:

1)  poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,

2)  odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,

3)  odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,

4)  zaświadczenia

 pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

 Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia pobiera się w kwocie 20  złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych 

 

 

Brak opłaty od pierwszego wniosku o wydanie odpisu Nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.

 

Wydanie kopii dokumentu Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

 

Szczegółowe dane dotyczące opłat sądowych pobieranych w sprawach gospodarczych reguluje powołana wyżej ustawa o kosztach sądowych w tych sprawach.

 

Opłaty za udostępnienie informacji z KRS:

 Opłaty pobierane za udostępnianie informacji z KRS reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek
(format RTF).
W oparciu o to rozporządzenie została opracowana poniższa tabela.

Opłata za:

Rejestr przedsiębiorców

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Rejestr dłużników niewypłacalnych

Elektroniczny katalog dokumentów

Odpis pełny

60,00 zł

60,00 zł

60,00 zł

 

Odpis aktualny

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

 

Wyciąg

dział I

10,00 zł

10,00 zł

 

-

każdy następny dział

5,00 zł

5,00 zł

 

-

Zaświadczenie

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

 

Wydanie pisemnej informacji

5,00 zł

5,00 zł

-

 

Kopię dokumentu elektronicznego

-

-

-

50,00 zł

 

 

Opłatę za wnioski składane osobiście do oddziału Centralnej Informacji należy wnosić na rachunek bieżący dochodów sądu (format PDF), przy którym funkcjonuje oddział, albo do kasy tego sądu.

 

Akty prawne regulujące zasady wydawania „Monitora Sądowego i Gospodarczego"

·        Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 1996 roku Nr 6, poz. 42 ze zm.)

·        Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. z 1996 roku Nr 45, poz. 204 ze zm.)

 

Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego uprzejmie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. cena za egzemplarz Monitora Sądowego i Gospodarczego wynosi:

- wersja papierowa – cena 31,32 zł (w tym 8% VAT)

- wersja elektroniczna – cena 14,76 zł (w tym 23 % VAT).


Z dniem 1 lipca 2010 roku przestaje funkcjonować następujący adres poczty elektronicznej:
sprzedaz@monitor.ms.gov.pl

Zakupu Monitora Sądowego i Gospodarczego można dokonać poprzez:
- przesłanie formularza
- złożenie formularza w punkcie przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego - oprócz formularza dotyczącego prenumeraty
- portal Dostępowo-Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie internetowej
http://pdi.ms.gov.pl
- zakup w siedzibie Biura

UWAGA
Od numeru 127/08 z dnia 1.07.2008 r. Monitor jest dostępny zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.
Poprzednie numery dostępne są jedynie w wersji papierowej.

 

 

OPŁATY SĄDOWE W POSTĘPOWANIU WIECZYSTO-KSIĘGOWYM

 

Lp.

Dział

Wniosek (typ żądania)

Wpis

Zmiana

Wykreślenie

 

1.

 

 

ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI

 

 

100 ZŁ.

 

-

 

-

 

2.

 

 

ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA

NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ

 

 100 ZŁ.

 

-

 

-

 

3.

 

 

ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA WŁASNOŚCIOWEGO SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO /SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU UŻYTKOWEGO/ PRAWA DO DOMU JEDNORODZINNEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

 

100 ZŁ.

 

-

 

-

 

4.

 

 

PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DO ISTNIEJĄCEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

 

100 ZŁ.

 

-

 

-

 

5.

 

I-O

 

ODŁĄCZENIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ I ZAŁOŻENIE DLA NIEJ NOWEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

100 ZŁ.

 

-

 

-

 

6.

 

I-O

 

ODŁĄCZENIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJI ZAŁOŻENIE DLA NIEJ NOWEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

100 ZŁ.

 

-

 

-

 

7.

 

I-O

 

ODŁĄCZENIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ I PRZYŁĄCZENIE JEJ DO ISTNIEJĄCEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

100 ZŁ.

 

-

 

-

 

 

8.

 

I-O

 

ODŁĄCZENIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ I PRZYŁĄCZENIE JEJ DO ISTNIEJĄCEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

100 ZŁ.

 

-

 

-

 

9.

 

I-O

 

ODŁĄCZENIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z KILKU KSIĄG WIECZYSTYCH I ZAŁOŻENIE NOWEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

 

100 ZŁ.

 

-

 

-

 

 

10.

 

 

I-O

 

 

ODŁĄCZENIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWYCH Z KILKU KSIĄG WIECZYSTYCH I ZAŁOŻENIE NOWEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

100 ZŁ.

 

-

 

-

 

11.

 

I-O

 

WYODRĘBNIENIE LOKALU I ZAŁOŻENIE NOWEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

100 ZŁ.

 

-

 

-

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

I-O

 

 

 

 

WYODRĘBNIENIE LOKALU Z KILKU KSIĄG WIECZYSTYCH I ZAŁOŻENIE NOWEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

100 ZŁ.

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

13.

 

I-O

 

UJAWNIENIE BUDYNKU/ URZĄDZENIA NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 

100 ZŁ.

 

-

 

-

 

14.

 

I-O

 

SPROSTOWANIE OZNACZENIA/ OBSZARU NIERUCHOMOŚCI

 

100 ZŁ.

 

-

 

-

 

15.

 

I-O

 

INNY WPIS W DZIALE   I-O

 

100 ZŁ.

 

-

 

-

 

16.

 

I-SP

 

PRAWO ZWIĄZANE Z WŁASNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI, UJAWNIONE W DZIELE III INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

 

 

-

 

 

150 ZŁ.

 

 

100 ZŁ.

 

17.

 

I-SP

 

UDZIAŁ WŁAŚCICIELA WYODRĘBNIONEGO LOKALU W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

 

 

 

-

 

 

100 ZŁ.

 

 

-

 

18.

 

I-SP

 

I-SP INNY WPIS W DZIALE I-SP

 

100 ZŁ.

100 ZŁ.

 

50 ZŁ.

 

19.

 

II

 

PRZEKSZTAŁCENIE WŁASNOŚCIOWEGO SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU UŻYTKOWEGO W PRAWO WŁASNOŚCI WPIS PRAWA WŁASNOŚCI)

 

 

200 ZŁ. LUB OPŁATA PROPORCJONALNA (W PRZYPADKU UDZIAŁU)

 

-

 

-

 

20.

 

II

 

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA DO DOMU JEDNORODZINNEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PRAWO WŁASNOŚCI (WPIS PRAWA WŁASNOŚCI)

 

 

200 ZŁ. LUB OPŁATA PROPORCJONALNA (W PRZYPADKU UDZIAŁU)

 

-

 

-

 

     21.

 

II

 

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ WYODRĘBNIONO LOKALE

 

200 ZŁ. LUB OPŁATA PROPORCJONALNA (W PRZYPADKU UDZIAŁU)

 

-

 

-

 

22.

 

II

 

II PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ NIE WYODRĘBNIONO LOKALI

 

 

200 ZŁ. LUB OPŁATA PROPORCJONALNA (W PRZYPADKU UDZIAŁU

 

-

 

-

 

23.

 

II

 

WPIS WŁASNOŚCI/ WSPÓŁWŁASNOŚCI

 

 

 1. 200 ZŁ.
 2. JEŻELI WNIOSEK DOTYCZY UDZIAŁU W PRAWIE, POBIERA SIĘ CZĘŚĆ OPŁATY STAŁEJ PROPORCJONALNĄ DO WYSOKOŚCI UDZIAŁU, NIE MNIEJ NIŻ 100ZŁ.
 3. WPIS NA PODSTAWIE DZIEDZICZENIA ZAPISU LUB DZIAŁU SPADKU ALBO ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI 150ZŁ. (NIEZALEŻNIE OD LICZBY UDZIAŁÓW W PRAWIEJ
 4. WPIS W WYNIKU PODZIAŁU MAJATKU WSPÓLNEGO PO USTANIU WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MIĘDZY MAŁŻONKAMI 150ZŁ.
 5. WPIS WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ O POW. DO 5 HA.- 150ZŁ.

 

24.

 

II

 

WPIS PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

 

 

 1. 200ZŁ.
 2. JEŻELI WNIOSEK DOTYCZY UDZIAŁU W PRAWIE, POBIERA SIĘ CZĘŚĆ OPŁATY STAŁEJ PROPORCJONALNĄ DO WYSOKOŚCI UDZIAŁU, NIE MNIEJ NIŻ 100ZŁ.
 3. WPIS NA PODSTAWIE DZIEDZICZENIA ZAPISU LUB DZIAŁU SPADKU ALBO ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI 150ZŁ. (NIEZALEŻNIE OD LICZBY UDZIAŁÓW W PRAWIEJ
 4. WPIS W WYNIKU PODZIAŁU MAJATKU WSPÓLNEGO PO USTANIU WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MIĘDZY MAŁŻONKAMI 150ZŁ.

 

 

25.

 

II

 

WPIS WŁASNOŚCIOWEGO SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO, SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU UŻYTKOWEGO/ PRAWA DO DOMU JEDNORODZINNEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

 

1.      200ZŁ.

 1. JEŻELI WNIOSEK DOTYCZY UDZIAŁU W PRAWIE, POBIERA SIĘ CZĘŚĆ OPŁATY STAŁEJ PROPORCJONALNĄ DO WYSOKOŚCI UDZIAŁU, NIE MNIEJ NIŻ 100ZŁ.
 2. WPIS NA PODSTAWIE DZIEDZICZENIA ZAPISU LUB DZIAŁU SPADKU ALBO ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI 150ZŁ. (NIEZALEŻNIE OD LICZBY UDZIAŁÓW W PRAWIEJ
 3. WPIS W WYNIKU PODZIAŁU MAJATKU WSPÓLNEGO PO USTANIU WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MIĘDZY MAŁŻONKAMI 150ZŁ.

 

 

26.

 

 

 

WPIS WŁASNOŚCI/ UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO/ OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO NA SKUTEK UMOWNEGO ROZSZERZENIA WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ

 

 

200 ZŁ.

 

27.

 

II

 

TRWAŁY ZARZĄD

 

 

100 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

50 ZŁ.

 

28.

 

II

 

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI/ WSPÓŁUŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO/ WSPÓŁUPRAWNIENIA

 

 

150 ZŁ.

 

-

 

-

 

29.

 

II

 

INNY WPIS W DZIALE II

 

 

100 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

50 ZŁ.

 

30.

 

III

 

PRAWO DOŻYWOCIA

 

 

150 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

75 ZŁ.

 

31.

 

III

 

DZIERŻAWA

 

 

150 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

75 ZŁ.

 

32.

 

III

 

WPISANIE NIERUCHOMOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI DO REJESTRU ZABYTKÓW

 

 

100 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

50 ZŁ.

 

33.

 

III

 

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

 

 

100 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

50 ZŁ.

 

34.

 

III

 

OGRANICZENIE PRAWA WŁASNOŚCI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 

100 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

50 ZŁ.

 

 

 

35.

 

 

 

III

 

OSTRZEŻENIE O NIEZGODNOIŚCI TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ Z RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM

 

100 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

50 ZŁ.

 

36.

 

III

 

OSTRZEŻENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU SĄDOWYM

 

 

100 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

50 ZŁ.

 

37.

 

III

 

OSTRZEŻENIE O ZABEZPIECZENIU SPADKU

 

 

100 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

50 ZŁ.

 

38.

 

III

 

PRAWO DO KORZYSTANIA Z BUDYNKU W OZNACZONYM CZASIE W KAŻDYM ROKU

 

 

150 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

75 ZŁ.

 

39.

 

III

 

PRAWO DO KORZYSTANIA Z POMIESZCZENIA MIESZKALNEGO W OZNACZONYM CZASIE W KAŻDYM ROKU

 

 

150 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

75 ZŁ.

 

40.

 

III

 

PRAWO NAJMU

 

 

150 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

75 ZŁ.

 

41.

 

III

 

PRAWO ODKUPU

 

 

150 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

75 ZŁ.

 

42.

 

III

 

PRAWO PIERWOKUPU UMOWNEGO

 

 

150 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

75 ZŁ.

 

43.

 

III

 

PODDANIE NIERUCHOMOŚCI POD OCHRONĘ PRZYRODY

 

 

100 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

50 ZŁ.

 

44.

 

III

 

ROSZCZENIE O PRZENIESIENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

 

 

150 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

75 ZŁ.

 

45.

 

III

 

ROSZCZENIE O PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

 

 

150 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

75 ZŁ.

 

46.

 

III

 

ROSZCZENIE O PRZENIESIENIE WŁASNOŚCIOWEGO SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU UŻYTKOWEGO/ PRAWA DO DOMU JEDNORODZINNEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

 

150 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

75 ZŁ.

 

47.

 

III

 

ROSZCZENIE O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIE TEGO PRAWA

 

 

150 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

75 ZŁ.

 

48.

 

III

 

ROSZCZENIE WYŁĄCZAJĄCE UPRAWNIENIE DO ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

 

 

150 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

75 ZŁ.

 

49.

 

III

 

ROSZCZENIE WYNIKAJĄCE Z OKREŚLENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

 

 

150 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

75 ZŁ.

 

50.

 

III

 

SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA

 

 

200 ZŁ.

 

150 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

51.

 

III

 

SŁUŻEBNOŚĆ OSOBISTA

 

 

200 ZŁ.

 

150 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

52.

 

III

 

UŻYTKOWANIE

 

 

200 ZŁ.

 

150 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

53.

 

III

 

SPOSÓB ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ, Z KTÓREJ WYODRĘBNIONO LOKALE

 

100 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

50 ZŁ.

 

54.

 

III

 

WSZCZĘCIE EGZEKUCJI/ PRZYŁĄCZENIE SIĘ KOLEJNEGO WIERZYCIELA DO EGZEKUCJI

 

 

100 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

50 ZŁ.

 

55.

 

III

 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA SCALENIOWEGO/ WYMIENNEGO

 

 

100 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

50 ZŁ.

 

56.

 

III

 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

 

 

100 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

50 ZŁ.

 

57.

 

III

 

OSTRZEŻENIE O WYTOCZENIU POWÓDZTWA O USTANOWIENIE HIPOTEKI

 

 

100 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

50 ZŁ.

 

58.

 

III

 

ZAKAZ ZBYWANIA LUB OBCIĄŻANIA

 

 

100 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

50 ZŁ.

 

59.

 

III

 

ZAWARCIE UKŁADU W POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM

 

 

100 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

50 ZŁ.

 

60.

 

III

 

INNY WPIS W DZIALE III

 

 

100 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

50 ZŁ.

 

61.

 

IV

 

HIPOTEKA

 

 

200 ZŁ.

 

150 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

62.

 

IV

 

HIPOTEKA ŁĄCZNA

 

 

200 ZŁ.

 

150 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

63.

 

IV

 

ROSZCZENIE O USTANOWIENIE HIPOTEKI

 

 

150 ZŁ

 

100 ZŁ.

 

75 ZŁ.

 

64.

 

IV

 

IV INNY WPIS W DZIALE IV

 

 

100 ZŁ.

 

100 ZŁ.

 

50 ZŁ.

 

65

 

IV

 

ZMIANA WIERZYCIELA HIPOTECZNEGO

 

100 ZŁ

 

 

 

 

66

 

 

 

ZAMKNIĘCIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

 

100 ZŁ.

 

-

 

-

 

67.

 

 

 

SPROSTOWANIE USTERKI WPISU

 

 

BEZ OPŁAT

 

-

 

-

 

68.

 

 

UZUPEŁNIENIE MIGRACJI

 

 

BEZ OPŁAT

 

-

 

-

 

69.

 

 

APELACJA

 

 

TYLE ILE OPŁATA OD WNIOSKU

 

 

-

 

-

 

70.

 

 

ZAŻALENIE

 

 

1/5 CZĘŚCI OPŁATY OD WNIOSKU NIE MNIEJ NIŻ 30ZŁ.

 

 

-

 

-

 

71.

 

 

SKARGA NA ORZECZENIE REFERENDARZA

 

 

TYLE ILE OPŁATA OD WNIOSKU NIE WIĘCEJ JAK 100ZŁ

 

 

-

 

-

 

72.

 

 

KASACJA

 

 

-

 

-

 

-

 

73.

 

 

ODTWORZENIE AKT

 

BEZ OPŁAT

 

 

-

 

-

 

 

Wydanie poświadczonego odpisu dokumentu:

Od 1 do 10 stron – opłata 20 złotych

Od 11- 20 – opłata 40 złotych

Od 11-40 – opłata 60 złotych itp 

 Wydanie kopii dokumentu:

Od 1-20 stron – opłata 20zł

Od 21-40 – opłata 40 zł itp.

 

Opłaty sądowe w sprawach rodzinnych i nieletnich: 

Nie mają obowiązku uiszczania opłat sądowych osoby występujące z pozwem lub wnioskiem w sprawie o:

1)     ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane

2)     alimenty

3)     zmianę orzeczenia alimentacyjnego (tylko w sytuacji, gdy z pozwem występuje osoba uprawniona do alimentów)

4)     ustalenie macierzyństwa

5)     zaspokojenie potrzeb rodziny

6)     ustanowienie kurateli dla osoby niepełnosprawnej

7)     umieszczenie osoby chorej psychicznie w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody

8)     zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego

9)     przysposobienie

10)  ustanowienie opieki nad osobą małoletnią

11)  wydanie dziecka

12)  pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego

13)  zabezpieczenia alimentów (art. 142 krio i 754 kpc)

14)  nieletni występujący z wnioskiem o zmianę środka wychowawczego, odroczenie wykonania środka wychowawczego, przerwę w wykonywanie środka wychowawczego, uchylenie środka wychowawczego, udzielenie warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego

 

 

Opłatę stałą w kwocie 100  złotych pobiera się w sprawie o:

1)     udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie

2)     zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego

3)     pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej

4)     zmianę postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej (jeśli zmiana ma dotyczyć rozstrzygnięcia zawartego w wyroku rozwodowym lub separacyjnym to opłata wynosi 100 zł)

5)     przywrócenie władzy rodzicielskiej

6)     ustanowienie kuratora dla małoletniego

7)     zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

8)     ustalenie miejsca pobytu małoletniego

9)     ustalenie kontaktów z małoletnim

10)  zmianę kontaktów z małoletnim

11)  zezwolenie na wydanie paszportu

12)  rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami (np. zmiana nazwiska, wyjazd za granicę)

13)  zmianę środka wychowawczego, odroczenie wykonania środka wychowawczego, przerwę w wykonywanie środka wychowawczego, uchylenie środka wychowawczego, udzielenie warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego (za wyjątkiem sytuacji, gdy z wnioskiem występuje nieletni – który nie ma obowiązku uiszczania opłat!)

14)  zmiana orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego

15)  ustanie obowiązku leczenia odwykowego

16)  nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka

17)  ustanowienie kurateli dla osoby nieobecnej

18)  nadanie klauzuli wykonalności

19)  ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego

20)  nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku

21)  zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

22)  wniosku o zabezpieczenie dowodu

23)  w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1050 i 1051 kpc, np. egzekucja kontaktów)

24)  zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego

 

 

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się w sprawie o:

1)     ze skargi na czynności komornika

2)     zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego

3)     zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej;

4)     zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński;

5)     zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego

6)     udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie;

7)     zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego.

 

 

Opłatę stała w kwocie 200 złotych pobiera się w sprawie o:

1)       rozwiązanie przysposobienia;

2)       zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;

3)       ustalenie bezskuteczności uznania dziecka;

4)       ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej;

5)    unieważnienie uznania dziecka

 

 

Opłatę stosunkową w wysokości :

 

do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych

ponad 7500 złotych do 10000 złotych – w kwocie 500 złotych;

ponad 10000 złotych do 15000 złotych – w kwocie750 złotych;

ponad 15000 złotych do 20000 złotych – w kwocie 1000 złotych

w sprawach  ponad 20000 złotych pobiera się opłatę stosunkową wynoszącą  5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie więcej niż 200.000 złotych.  

 

1)     o wygaśnięcie alimentów

2)     o zmianę orzeczenia alimentacyjnego (w sytuacji, gdy z pozwem występuje osoba zobowiązana do płacenia alimentów)

3)     o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

4)     o roszczenia regresowe

5)     o zapłatę (w tym także o zwrot wydatków związanych z ciążą i porodem)

 

 

Opłaty w postępowaniu odwoławczym

 

Całą przewidzianą wyżej opłatę pobiera się od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji głównej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Połowę przewidzianej wyżej opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty.

 

Piątą część opłaty pobiera się od zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od:

1) zażalenia na postanowienie w przedmiocie:

·         oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego lub ławnika;

·        skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;

·        przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;

·        wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;

·        należności świadka

 

2) apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu.

 

Opłaty kancelaryjne.

Poświadczenie odpisu

 1. Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:

1)  poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,

2)  odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,

3)  odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,

4)  zaświadczenia

 pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

 Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia pobiera się w kwocie 20  złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych 

 

 

Brak opłaty od pierwszego wniosku o wydanie odpisu Nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.

 

Wydanie kopii dokumentu Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

 

 

 Opłaty sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 

Opłaty sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2019r. poz. 785 i 1043)

W myśl art. 96. pkt 4 w/w ustawy nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem art. 35 i 36

1.     W sprawach z zakresu prawa pracy od pracodawcy pobiera się opłatę podstawową wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, od pracownika i pracodawcy pobiera się opłatę stosunkową od wszystkich podlegających opłacie pism .

2.     Pracodawca uiszcza opłatę podstawową od pism podlegających opłacie wymienionych w ust. 1, także w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy.

3.       W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową  wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

4.       Opłaty kancelaryjne.

Poświadczenie odpisu

 1. Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:

1)  poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,

2)  odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,

3)  odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,

4)  zaświadczenia

 pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

 Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia pobiera się w kwocie 20  złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych 

 

 

Brak opłaty od pierwszego wniosku o wydanie odpisu Nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.

Wydanie kopii dokumentu Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

 

powrót na górę

 

 

 

Powrót na góre | Drukuj stronę