Opłaty sądowe

OPŁATY SĄDOWE  -  INFORMACJE OGÓLNE

 

Link do Rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Suwałkach (kliknij)


 

 1. Uiszczenie opłaty sadowej w Sądzie Rejonowym w Suwałkach;
 2. Podział opłat sądowych;
 3. Opłaty sądowe w sprawach cywilnych;
 4. Opłaty sadowe w sprawach karnych;
 5. Opłaty sądowe w sprawach gospodarczych;
 6. Opłaty sądowe w postępowaniu wieczysto-księgowym;
 7. Opłaty sądowe w sprawach rodzinnych i nieletnich;
 8. Opłaty sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

 

Uiszczenie opłaty sądowej może nastąpić na dwa sposoby:

1. znaczkami opłaty sądowej – możliwość uiszczenia opląty sądowej w znaczka jest dopuszczalna pod warunkiem gdy jej wysokość nie przekracza kwoty 1.500,00 zł. Znaczki należy nakleić na piśmie podlegającym opłacie sądowej, na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu, jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możliwości bez odstępu.

2. przelewem na rachunek bankowy Sądu - należy w treści przelewu wpisać sygnaturę akt sprawy, której wpłata dotyczy. W przypadku braku sygnatury akt należy w treści przelewu określić dokładnie wydział, w którym toczy się postępowanie lub do którego został złożony wniosek oraz podać dane personalne osoby obowiązanej do uiszczenia opłaty. Kopię przelewu należy dołączyć do pisma sądowego, którego opłata dotyczy. Dokument ten należy wymienić na liście załączników do tego pisma.

 

powrót na górę


Podział opłat sądowych:

Opłaty dzieli się na: stałe, stosunkowe i podstawowe.
 
Opłata stosunkowa:
pobiera się w sprawach o prawa majątkowe, wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych. 
Opłata stała:
pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia).Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych. Wysokość opłat stałych zamieszczono w poniższych tabelach
Opłatę podstawową:
pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalna opłatę, która strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty. Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczysto-księgowym.
 
Całą opłatę pobiera się od pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 powrót na górę

 

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych:

Opłaty stałe w procesie
naruszenie posiadania
               200 zł
opróżnienie lokalu mieszkalnego
200 zł
ustalenie wstąpienia w stosunek najmu
200 zł
stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni
200 zł
ustalenie istnienia uchwały organu spółdzielni
200 zł
uchylenie uchwały organu spółdzielni
200 zł
uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej
200 zł
przyjęcie w poczet członków spółdzielni
200 zł
opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu
200zł
ustalenie wstąpienie w stosunek najmu
200 zł
pozew w sprawie rozpoznawanej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
100zł
Pozew w sprawie wydania orzeczenia zastępującego uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni o podziale
500zł
Postępowanie uproszczone (sprawy wyszczególnione w art. 5051 kpc)- opłaty stałe
Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:
Do 2 000 zł 
30 zł
Ponad 2 000 zł do 5 000 zł
100 zł
Ponad 5 000 zł do 7 500 zł 
250 zł
Ponad 7 500 zł 
300 zł
Pozew w postępowaniu nakazowym
1/4 część opłaty*
Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
3/4 cześć opłaty*
Pozew w postępowaniu upominawczym
5 % wartości sporu*
* nie mniej niż 30zł
 
 
 
 

 
Sprawy z zakresu prawa rzeczowego - opłaty stałe
Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej
200 zł
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
200 zł
Wniosek o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie
200 zł
Wniosek o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej
100 zł
Wniosek o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania
100 zł
Wniosek o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie
2. 000 zł
Wniosek w sprawie o zniesienie współwłasności
1. 000 zł
Zgodny wniosek w sprawie o zniesienie współwłasności
300 zł
 
Sprawy z zakresu prawa spadkowego - opłaty stałe
Wniosek o:
-         stwierdzenie nabycia spadku;
-          zabezpieczenie spadku;
-         sporządzenie spisu inwentarza;
-         odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.
Jeżeli powyższe wnioski, są umieszczone w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie
 
 
50 zł
w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku
-         apelacja,
-         skarga kasacyjna
-         i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 
100 zł
-         wniosek o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu;
-         wniosek o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu
100 zł
Wniosek o dział spadku
500 zł
Zgodny projekt działu spadku
300 zł
Wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności,
1.000 zł
Wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności
600 zł
Wniosek o przesłuchanie świadka testamentu ustnego
wolne od opłaty
O otwarcie i ogłoszenie testamentu;
wolne od opłaty
o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu
wolne od opłaty
 
Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym
 
udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie
40 zł
zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego
40 zł
udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie
100 zł
zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego
 
100 zł
w przypadku gdy wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeniu jest zgłoszony w piśmie wszczynającym postępowanie – opłaty nie pobiera się
 

 powrót na górę

 

Opłaty sądowe w sprawach karnych:

  Dz.U.83.49.223 wersja 2004.01.15

Art. 15. (11)1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:
 1) od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł,
 2) od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu - 60 zł,
 3) od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie - 45 zł,
 4) od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty - 2 % od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,
 5) od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł,
 6) od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności - 45 zł,
 7) od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł,
 8) od ponownej prośby o ułaskawienie - 45 zł,
 9) od wniosku o wznowienie postępowania - 150 zł.
2. Opłaty wymienione w ust. 1 uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej. W razie wznowienia postępowania opłata od wniosku w tym przedmiocie podlega zwrotowi.
 
Art. 19. (14)1. Za zaświadczenia i inne dokumenty, wydawane na wniosek na podstawie akt, pobiera się od wnioskodawcy opłatę kancelaryjną w wysokości 6 zł za każdą stronę.
2. Opłatę wymienioną w ust. 1 uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej.
 
Dz.U.97.89.555
Art. 621. § 1. Oskarżyciel prywatny składa przy akcie oskarżenia lub wraz z oświadczeniem o przyłączeniu się do toczącego się postępowania lub podtrzymaniu oskarżenia, od którego prokurator odstąpił, dowód wpłacenia do kasy sądowej zryczałtowanej równowartości wydatków. Ryczałt ten nie obejmuje kosztów wskazanych w art. 618 § 1 pkt 5 i 11.
 
Dz.U.03.104.980
§ 1. Wysokość zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego ustala się na kwotę 300 zł
 (300 zł jeśli sprawę wniesiono p-ko jednemu oskarżonemu, jeśli p-ko 2 – 600 zł, dalej odpowiednio)
 
 
Dz.U.03.107.1006
Za wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za jedną stronicę kserokopii.
§ 2. Za wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronicę.
 
Art. 19. (14)1. Za zaświadczenia i inne dokumenty, wydawane na wniosek na podstawie akt, pobiera się od wnioskodawcy opłatę kancelaryjną w wysokości 6 zł za każdą stronę.
2. Opłatę wymienioną w ust. 1 uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej.
 
 
Opłaty sądowe w sprawach gospodarczych:
 
Opłat dokonuje się zgodnie z USTAWĄ z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych(Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.)
Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.
W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:
 1) do 2.000 złotych - 30 złotych;
 2) ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych;
 3) ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych;
 4) ponad 7.500 złotych - 300 złotych.
Opłatę stałą w kwocie 2.000 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o:
 1) rozwiązanie spółki;
 2) wyłączenie wspólnika ze spółki;
 3) (11) uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki;
 4) (12) stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki;
 5) (13) ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki.
Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od pozwu w sprawie z zakresu ochrony środowiska.
Opłatę stałą w kwocie 1.500 złotych pobiera się od pozwu:
 1) w sprawie z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji;
 2) w sprawie o unieważnienie przetargu.
Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie.
Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od zażalenia na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 
Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie.
 
Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od zażalenia na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
Opłatę stałą w kwocie 3.000 złotych pobiera się od odwołania od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie.
Opłatę stałą w kwocie 3.000 złotych pobiera się od skargi na orzeczenie zespołu arbitrów w sprawach zamówień publicznych.
Opłatę kancelaryjną w kwocie 6,00 zł za każdą stronę pobiera się za wydanie na podstawie akt: poświadczonego odpisu lub wypisu.
Za wydanie kserokopii dokumentu znajdującego się w aktach sprawy – pobiera się opłatę kancelaryjną – 1,00 zł za każdą stronę.
Opłatę kancelaryjną pobiera się za wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności lub wykonalności – 6,00 zł za każdą stronę orzeczenia.
 
Nie pobiera się opłat od wniosku o sporządzenie uzasadnienia oraz doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem w przypadku, gdy zgłoszenie jego nastąpiło w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia orzeczenia.
Szczegółowe dane dotyczące opłat sądowych pobieranych w sprawach gospodarczych reguluje powołana wyżej ustawa o kosztach sądowych w tych sprawach.

powrót na górę

 

Opłaty za udostępnienie informacji z KRS:

 Opłaty pobierane za udostępnianie informacji z KRS reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek
(format RTF).
W oparciu o to rozporządzenie została opracowana poniższa tabela.

Opłata za:
Rejestr przedsiębiorców
Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Rejestr dłużników niewypłacalnych
Elektroniczny katalog dokumentów
Odpis pełny
60,00 zł
60,00 zł
60,00 zł
 
Odpis aktualny
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
 
Wyciąg
dział I
10,00 zł
10,00 zł
 
-
każdy następny dział
5,00 zł
5,00 zł
 
-
Zaświadczenie
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
 
Wydanie pisemnej informacji
5,00 zł
5,00 zł
-
 
Kopię dokumentu elektronicznego
-
-
-
50,00 zł
 

 

Opłatę za wnioski składane osobiście do oddziału Centralnej Informacji należy wnosić na rachunek bieżący dochodów sądu (format PDF), przy którym funkcjonuje oddział, albo do kasy tego sądu.
 
Akty prawne regulujące zasady wydawania „Monitora Sądowego i Gospodarczego"
·        Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 1996 roku Nr 6, poz. 42 ze zm.)
·        Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. z 1996 roku Nr 45, poz. 204 ze zm.)
 
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego uprzejmie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. cena za egzemplarz Monitora Sądowego i Gospodarczego wynosi:
- wersja papierowa – cena 31,32 zł (w tym 8% VAT)
- wersja elektroniczna – cena 14,76 zł (w tym 23 % VAT).

Z dniem 1 lipca 2010 roku przestaje funkcjonować następujący adres poczty elektronicznej: sprzedaz@monitor.ms.gov.pl

Zakupu Monitora Sądowego i Gospodarczego można dokonać poprzez:
- przesłanie formularza
- złożenie formularza w punkcie przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego - oprócz formularza dotyczącego prenumeraty
- portal Dostępowo-Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie internetowej http://pdi.ms.gov.pl
- zakup w siedzibie Biura

UWAGA
Od numeru 127/08 z dnia 1.07.2008 r. Monitor jest dostępny zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.
Poprzednie numery dostępne są jedynie w wersji papierowej.

powrót na górę

 

 

OPŁATY SĄDOWE W POSTĘPOWANIU WIECZYSTO-KSIĘGOWYM
 
Lp.
Dział
Wniosek (typ żądania)
Wpis
Zmiana
Wykreślenie
 
1.
 
 
ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI
 
 
60 ZŁ.
 
-
 
-
 
2.
 
 
ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA
NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ
 
 
60 ZŁ.
 
-
 
-
 
3.
 
 
ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA WŁASNOŚCIOWEGO SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO /SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU UŻYTKOWEGO/ PRAWA DO DOMU JEDNORODZINNEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
 
 
60 ZŁ.
 
-
 
-
 
4.
 
 
PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DO ISTNIEJĄCEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ
 
 
60 ZŁ.
 
-
 
-
 
5.
 
I-O
 
ODŁĄCZENIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ I ZAŁOŻENIE DLA NIEJ NOWEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ
 
 
60 ZŁ
 
-
 
-
 
6.
 
I-O
 
ODŁĄCZENIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJI ZAŁOŻENIE DLA NIEJ NOWEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ
 
 
60 ZŁ.
 
-
 
-
 
7.
 
I-O
 
ODŁĄCZENIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ I PRZYŁĄCZENIE JEJ DO ISTNIEJĄCEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ
 
 
60 ZŁ.
 
-
 
-
 
 
8.
 
I-O
 
ODŁĄCZENIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ I PRZYŁĄCZENIE JEJ DO ISTNIEJĄCEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ
 
 
60 ZŁ.
 
-
 
-
 
9.
 
I-O
 
ODŁĄCZENIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z KILKU KSIĄG WIECZYSTYCH I ZAŁOŻENIE NOWEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ
 
 
 
60 ZŁ.
 
-
 
-
 
 
10.
 
 
I-O
 
 
ODŁĄCZENIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWYCH Z KILKU KSIĄG WIECZYSTYCH I ZAŁOŻENIE NOWEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ
 
 
60 ZŁ.
 
-
 
-
 
11.
 
I-O
 
WYODRĘBNIENIE LOKALU I ZAŁOŻENIE NOWEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ
 
 
60 ZŁ.
 
-
 
-
 
 
 
 
12.
 
 
 
 
I-O
 
 
 
 
WYODRĘBNIENIE LOKALU Z KILKU KSIĄG WIECZYSTYCH I ZAŁOŻENIE NOWEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ
 
 
 
 
 
60 ZŁ.
 
 
 
 
-
 
 
 
 
-
 
13.
 
I-O
 
UJAWNIENIE BUDYNKU/ URZĄDZENIA NA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
 
 
60 ZŁ.
 
-
 
-
 
14.
 
I-O
 
SPROSTOWANIE OZNACZENIA/ OBSZARU NIERUCHOMOŚCI
 
 
60 ZŁ.
 
-
 
-
 
15.
 
I-O
 
INNY WPIS W DZIALE   I-O
 
 
60 ZŁ.
 
-
 
-
 
16.
 
I-SP
 
PRAWO ZWIĄZANE Z WŁASNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI, UJAWNIONE W DZIELE III INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ
 
 
 
-
 
 
150 ZŁ.
 
 
100 ZŁ.
 
17.
 
I-SP
 
UDZIAŁ WŁAŚCICIELA WYODRĘBNIONEGO LOKALU W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ
 
 
 
-
 
 
60 ZŁ.
 
 
-
 
18.
 
I-SP
 
I-SP INNY WPIS W DZIALE I-SP
 
 
60 ZŁ.
 
60 ZŁ
 
30 ZŁ.
 
19.
 
II
 
PRZEKSZTAŁCENIE WŁASNOŚCIOWEGO SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU UŻYTKOWEGO W PRAWO WŁASNOŚCI WPIS PRAWA WŁASNOŚCI)
 
 
200 ZŁ. LUB OPŁATA PROPORCJONALNA (W PRZYPADKU UDZIAŁU)
 
-
 
-
 
20.
 
II
 
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA DO DOMU JEDNORODZINNEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PRAWO WŁASNOŚCI (WPIS PRAWA WŁASNOŚCI)
 
 
200 ZŁ. LUB OPŁATA PROPORCJONALNA (W PRZYPADKU UDZIAŁU)
 
-
 
-
 
     21.
 
II
 
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ WYODRĘBNIONO LOKALE
 
200 ZŁ. LUB OPŁATA PROPORCJONALNA (W PRZYPADKU UDZIAŁU)
 
-
 
-
 
22.
 
II
 
II PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ NIE WYODRĘBNIONO LOKALI
 
 
200 ZŁ. LUB OPŁATA PROPORCJONALNA (W PRZYPADKU UDZIAŁU
 
-
 
-
 
23.
 
II
 
WPIS WŁASNOŚCI/ WSPÓŁWŁASNOŚCI
 
 
 1. 200 ZŁ.
 2. JEŻELI WNIOSEK DOTYCZY UDZIAŁU W PRAWIE, POBIERA SIĘ CZĘŚĆ OPŁATY STAŁEJ PROPORCJONALNĄ DO WYSOKOŚCI UDZIAŁU, NIE MNIEJ NIŻ 100ZŁ.
 3. WPIS NA PODSTAWIE DZIEDZICZENIA ZAPISU LUB DZIAŁU SPADKU ALBO ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI 150ZŁ. (NIEZALEŻNIE OD LICZBY UDZIAŁÓW W PRAWIEJ
 4. WPIS W WYNIKU PODZIAŁU MAJATKU WSPÓLNEGO PO USTANIU WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MIĘDZY MAŁŻONKAMI 150ZŁ.
 5. WPIS WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ O POW. DO 5 HA.- 150ZŁ.
 
24.
 
II
 
WPIS PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
 
 
 1. 200ZŁ.
 2. JEŻELI WNIOSEK DOTYCZY UDZIAŁU W PRAWIE, POBIERA SIĘ CZĘŚĆ OPŁATY STAŁEJ PROPORCJONALNĄ DO WYSOKOŚCI UDZIAŁU, NIE MNIEJ NIŻ 100ZŁ.
 3. WPIS NA PODSTAWIE DZIEDZICZENIA ZAPISU LUB DZIAŁU SPADKU ALBO ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI 150ZŁ. (NIEZALEŻNIE OD LICZBY UDZIAŁÓW W PRAWIEJ
 4. WPIS W WYNIKU PODZIAŁU MAJATKU WSPÓLNEGO PO USTANIU WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MIĘDZY MAŁŻONKAMI 150ZŁ.
 
 
25.
 
II
 
WPIS WŁASNOŚCIOWEGO SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO, SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU UŻYTKOWEGO/ PRAWA DO DOMU JEDNORODZINNEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
 
 
1.      200ZŁ.
 1. JEŻELI WNIOSEK DOTYCZY UDZIAŁU W PRAWIE, POBIERA SIĘ CZĘŚĆ OPŁATY STAŁEJ PROPORCJONALNĄ DO WYSOKOŚCI UDZIAŁU, NIE MNIEJ NIŻ 100ZŁ.
 2. WPIS NA PODSTAWIE DZIEDZICZENIA ZAPISU LUB DZIAŁU SPADKU ALBO ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI 150ZŁ. (NIEZALEŻNIE OD LICZBY UDZIAŁÓW W PRAWIEJ
 3. WPIS W WYNIKU PODZIAŁU MAJATKU WSPÓLNEGO PO USTANIU WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MIĘDZY MAŁŻONKAMI 150ZŁ.
 
 
26.
 
 
 
WPIS WŁASNOŚCI/ UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO/ OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO NA SKUTEK UMOWNEGO ROZSZERZENIA WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ
 
 
200 ZŁ.
 
27.
 
II
 
TRWAŁY ZARZĄD
 
 
60 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
30 ZŁ.
 
28.
 
II
 
ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI/ WSPÓŁUŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO/ WSPÓŁUPRAWNIENIA
 
 
150 ZŁ.
 
-
 
-
 
29.
 
II
 
INNY WPIS W DZIALE II
 
 
60 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
30 ZŁ.
 
30.
 
III
 
PRAWO DOŻYWOCIA
 
 
150 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
75 ZŁ.
 
31.
 
III
 
DZIERŻAWA
 
 
150 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
75 ZŁ.
 
32.
 
III
 
WPISANIE NIERUCHOMOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI DO REJESTRU ZABYTKÓW
 
 
60 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
30 ZŁ.
 
33.
 
III
 
OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI
 
 
60 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
30 ZŁ.
 
34.
 
III
 
OGRANICZENIE PRAWA WŁASNOŚCI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
 
 
60 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
30 ZŁ.
 
 
 
35.
 
 
 
III
 
OSTRZEŻENIE O NIEZGODNOIŚCI TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ Z RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM
 
60 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
30 ZŁ.
 
36.
 
III
 
OSTRZEŻENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU SĄDOWYM
 
 
60 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
30 ZŁ.
 
37.
 
III
 
OSTRZEŻENIE O ZABEZPIECZENIU SPADKU
 
 
60 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
30 ZŁ.
 
38.
 
III
 
PRAWO DO KORZYSTANIA Z BUDYNKU W OZNACZONYM CZASIE W KAŻDYM ROKU
 
 
150 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
75 ZŁ.
 
39.
 
III
 
PRAWO DO KORZYSTANIA Z POMIESZCZENIA MIESZKALNEGO W OZNACZONYM CZASIE W KAŻDYM ROKU
 
 
150 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
75 ZŁ.
 
40.
 
III
 
PRAWO NAJMU
 
 
150 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
75 ZŁ.
 
41.
 
III
 
PRAWO ODKUPU
 
 
150 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
75 ZŁ.
 
42.
 
III
 
PRAWO PIERWOKUPU UMOWNEGO
 
 
150 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
75 ZŁ.
 
43.
 
III
 
PODDANIE NIERUCHOMOŚCI POD OCHRONĘ PRZYRODY
 
 
60 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
30 ZŁ.
 
44.
 
III
 
ROSZCZENIE O PRZENIESIENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
 
 
150 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
75 ZŁ.
 
45.
 
III
 
ROSZCZENIE O PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI
 
 
150 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
75 ZŁ.
 
46.
 
III
 
ROSZCZENIE O PRZENIESIENIE WŁASNOŚCIOWEGO SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU UŻYTKOWEGO/ PRAWA DO DOMU JEDNORODZINNEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
 
 
150 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
75 ZŁ.
 
47.
 
III
 
ROSZCZENIE O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIE TEGO PRAWA
 
 
150 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
75 ZŁ.
 
48.
 
III
 
ROSZCZENIE WYŁĄCZAJĄCE UPRAWNIENIE DO ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI
 
 
150 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
75 ZŁ.
 
49.
 
III
 
ROSZCZENIE WYNIKAJĄCE Z OKREŚLENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI
 
 
150 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
75 ZŁ.
 
50.
 
III
 
SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA
 
 
200 ZŁ.
 
150 ZŁ.
 
100 ZŁ.
 
51.
 
III
 
SŁUŻEBNOŚĆ OSOBISTA
 
 
200 ZŁ.
 
150 ZŁ.
 
100 ZŁ.
 
52.
 
III
 
UŻYTKOWANIE
 
 
200 ZŁ.
 
150 ZŁ.
 
100 ZŁ.
 
53.
 
III
 
SPOSÓB ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ, Z KTÓREJ WYODRĘBNIONO LOKALE
 
60 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
30 ZŁ.
 
54.
 
III
 
WSZCZĘCIE EGZEKUCJI/ PRZYŁĄCZENIE SIĘ KOLEJNEGO WIERZYCIELA DO EGZEKUCJI
 
 
60 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
30 ZŁ.
 
55.
 
III
 
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA SCALENIOWEGO/ WYMIENNEGO
 
 
60 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
30 ZŁ.
 
56.
 
III
 
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO
 
 
60 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
30 ZŁ.
 
57.
 
III
 
OSTRZEŻENIE O WYTOCZENIU POWÓDZTWA O USTANOWIENIE HIPOTEKI
 
 
60 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
30 ZŁ.
 
58.
 
III
 
ZAKAZ ZBYWANIA LUB OBCIĄŻANIA
 
 
60 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
30 ZŁ.
 
59.
 
III
 
ZAWARCIE UKŁADU W POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM
 
 
60 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
30 ZŁ.
 
60.
 
III
 
INNY WPIS W DZIALE III
 
 
60 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
30 ZŁ.
 
61.
 
IV
 
HIPOTEKA
 
 
200 ZŁ.
 
150 ZŁ.
 
100 ZŁ.
 
62.
 
IV
 
HIPOTEKA ŁĄCZNA
 
 
200 ZŁ.
 
150 ZŁ.
 
100 ZŁ.
 
63.
 
IV
 
ROSZCZENIE O USTANOWIENIE HIPOTEKI
 
 
150 ZŁ
 
60 ZŁ.
 
75 ZŁ.
 
64.
 
IV
 
IV INNY WPIS W DZIALE IV
 
 
60 ZŁ.
 
60 ZŁ.
 
30 ZŁ.
 
65
 
IV
 
ZMIANA WIERZYCIELA HIPOTECZNEGO
 
60 ZŁ
 
 
 
 
66
 
 
 
ZAMKNIĘCIE KSIĘGI WIECZYSTEJ
 
 
60 ZŁ.
 
-
 
-
 
67.
 
 
 
SPROSTOWANIE USTERKI WPISU
 
 
BEZ OPŁAT
 
-
 
-
 
68.
 
 
UZUPEŁNIENIE MIGRACJI
 
 
BEZ OPŁAT
 
-
 
-
 
69.
 
 
APELACJA
 
 
TYLE ILE OPŁATA OD WNIOSKU
 
 
-
 
-
 
70.
 
 
ZAŻALENIE
 
 
1/5 CZĘŚCI OPŁATY OD WNIOSKU NIE MNIEJ NIŻ 30ZŁ.
 
 
-
 
-
 
71.
 
 
SKARGA NA ORZECZENIE REFERENDARZA
 
 
TYLE ILE OPŁATA OD WNIOSKU NIE WIĘCEJ JAK 100ZŁ
 
 
-
 
-
 
72.
 
 
KASACJA
 
 
-
 
-
 
-
 
73.
 
 
ODTWORZENIE AKT
 
BEZ OPŁAT
 
 
-
 
-
 
 

 powrót na górę

 

Opłaty sądowe w sprawach rodzinnych i nieletnich:

 

Nie mają obowiązku uiszczania opłat sądowych osoby występujące z pozwem lub wnioskiem w sprawie o:
1)     ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
2)     alimenty
3)     zmianę orzeczenia alimentacyjnego (tylko w sytuacji, gdy z pozwem występuje osoba uprawniona do alimentów)
4)     ustalenie macierzyństwa
5)     zaspokojenie potrzeb rodziny
6)     ustanowienie kurateli dla osoby niepełnosprawnej
7)     umieszczenie osoby chorej psychicznie w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody
8)     zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego
9)     przysposobienie
10)  ustanowienie opieki nad osobą małoletnią
11)  wydanie dziecka
12)  pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego
13)  zabezpieczenia alimentów (art. 142 krio i 754 kpc)
14)  nieletni występujący z wnioskiem o zmianę środka wychowawczego, odroczenie wykonania środka wychowawczego, przerwę w wykonywanie środka wychowawczego, uchylenie środka wychowawczego, udzielenie warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego
 
 
Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się w sprawie o:
1)     udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie
2)     zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego
3)     pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
4)     zmianę postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej (jeśli zmiana ma dotyczyć rozstrzygnięcia zawartego w wyroku rozwodowym lub separacyjnym to opłata wynosi 100 zł)
5)     przywrócenie władzy rodzicielskiej
6)     ustanowienie kuratora dla małoletniego
7)     zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
8)     ustalenie miejsca pobytu małoletniego
9)     ustalenie kontaktów z małoletnim
10)  zmianę kontaktów z małoletnim
11)  zezwolenie na wydanie paszportu
12)  rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami (np. zmiana nazwiska, wyjazd za granicę)
13)  zmianę środka wychowawczego, odroczenie wykonania środka wychowawczego, przerwę w wykonywanie środka wychowawczego, uchylenie środka wychowawczego, udzielenie warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego (za wyjątkiem sytuacji, gdy z wnioskiem występuje nieletni – który nie ma obowiązku uiszczania opłat!)
14)  zmiana orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego
15)  ustanie obowiązku leczenia odwykowego
16)  nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
17)  ustanowienie kurateli dla osoby nieobecnej
18)  nadanie klauzuli wykonalności
19)  ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego
20)  nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku
21)  zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem
22)  wniosku o zabezpieczenie dowodu
23)  w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1050 i 1051 kpc, np. egzekucja kontaktów)
 
 
Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się w sprawie o:
1)     ze skargi na czynności komornika
2)     zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego
3)     zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej;
4)     zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński;
5)     zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego
6)     udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
7)     zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego.
 
 
Opłatę stała w kwocie 200 złotych pobiera się w sprawie o:
1)       rozwiązanie przysposobienia;
2)       zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;
3)       ustalenie bezskuteczności uznania dziecka;
4)       ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej;
 
 
Opłatę stosunkową w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu pobiera się w sprawach o prawa majątkowe tj.:
 
1)     o wygaśnięcie alimentów
2)     o zmianę orzeczenia alimentacyjnego (w sytuacji, gdy z pozwem występuje osoba zobowiązana do płacenia alimentów)
3)     o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności
4)     o roszczenia regresowe
5)     o zapłatę (w tym także o zwrot wydatków związanych z ciążą i porodem)
 
 
Opłaty w postępowaniu odwoławczym
 
Całą przewidzianą wyżej opłatę pobiera się od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji głównej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 
Połowę przewidzianej wyżej opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty.
 
Piątą część opłaty pobiera się od zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 
Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od:
1) zażalenia na postanowienie w przedmiocie:
·         oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego lub ławnika;
·        skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;
·        przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
·        wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;
·        należności świadka
 
2) apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu.
 
Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:
 1) poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
 2) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
 3) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
 4) zaświadczenia
- pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.
Jeżeli w/w dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości.
 
Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 1 złotego za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.
 

 Opłaty sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 

Opłaty sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398 ze zm.)

 

W myśl art. 96. pkt 4 w/w ustawy nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem art. 35 i 36;

 

Zgodnie z art. 35 w/w ustawy w sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.

Ponadto pracownik i pracodawca uiszczają opłatę podstawową od pism podlegających opłacie wymienionych w ust. 1, także w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy.

 

Zgodnie z art. 36 w/w ustawy w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

 

Opłatę kancelaryjną w kwocie 6 zł za każdą stronę pobiera się za wydanie na podstawie akt: poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, zaświadczenia lub innego dokumentu, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności lub wykonalności, przy czym opłaty nie pobiera się od pracownika wnoszącego powództwo.

Za wydanie kopii dokumentu znajdującego się w aktach sprawy - pobiera się opłatę kancelaryjną - 1 zł za każdą stronę, przy czym opłaty nie pobiera się od pracownika wnoszącego powództwo.

Nie pobiera się opłaty od wniosku o sporządzenie uzasadnienia oraz doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem w przypadku, gdy zgłoszenie jego nastąpiło w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji.

 powrót na górę

 

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Opłaty sądowe
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.