Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Podstawa prowadzenia rejestrów, ewidencji oraz archiwów

Rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. ze zm. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2003.5.22), zaś archiwa w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra .Sprawiedliwości z dnia 05.05.1989r. w sprawie okresów przechowywania  warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym (Dz.U. Nr 28, póź. 150 z  póź. zm.), zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1985 r. –  sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. Urz. MS Nr 8 poz.55)  W/w przepisy obligują sądy do wprowadzenia i stosowania instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt.
 
Dane zawarte w rejestrach udzielane są stronom i uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawionych osób.

Powrót na góre | Drukuj stronę