Prezes i Wiceprezes

 

Prezes: SSO Agnieszka Kluczyńska
 
Wiceprezes:
SSR Sylwia Rudnianin-Świetlicka

Sekretariat Prezesów Sądu:
Pokój nr 13
tel. (87) 739 60 00
fax. (87)
739 60 18
e-mail: sr[at]suwalki.sr.gov.pl

Zakres działania Prezesa Sądu Rejonowego:
1)   kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora,
2)   pełni czynności z zakresu administracji sądowej,
3)   pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach,
4)   jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu,
5)   powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii, z zastrzeżeniem art. 11 § 3.
6)   wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Okręgowego i Ministerstwo Sprawiedliwości
7)   zapewnia odpowiednią obsadę kadrową;
8)   zapewnia właściwą organizację pracy sądu;
9)   analizuje obciążenia sędziów i referendarzy sądowych w poszczególnych pionach i wydziałach;
10)   zapewnia sprawne przekazywanie akt spraw sądowych, pism sądowych oraz innych dokumentów do innego sądu w przypadku zmiany obszaru właściwości;
11)   informuje sędziów, referendarzy sądowych, urzędników i innych pracowników sądowych o ustalonych przez kolegium sądu zasadach podziału czynności oraz przydziału spraw poszczególnym sędziom i referendarzom sądowym;
12)   dba o sprawne wykonywanie obowiązków przez sędziów, referendarzy sądowych, urzędników i innych pracowników sądowych oraz kulturę pracy;
13)   dba o przestrzeganie właściwej jakości i terminowości sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;
14) rozpatruje skargi i wnioski dotyczących pracy sądu;
15)   ustala sposób korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu;
16)   podejmuje decyzje w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem sądu.
17)  wykonuje  obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia  1997 r. ( Dz. U.2016.996)
 
 

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2016.996)

Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Suwałkach
Siedziba: ul. Waryńskiego 45, 16-400  Suwałki

Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym  w Suwałkach  odbywa się w następujących celach:

1.      sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,

2.      zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, a także dotyczących osób uczących się,

3.      wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,

4.      zapewnienia bezpieczeństwa,

5.      drobnych spraw życia codziennego,

6.      dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,

7.      prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa oraz tworzonych na ich podstawie regulacji wewnętrznych.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe w pozostałym jest dobrowolne.

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Prezes i Wiceprezes
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.