Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Pytania i odpowiedzi

 

Przykładowe Pytania i odpowiedzi
Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną?
Porady prawne można uzyskać w kancelariach adwokackich, kancelariach radców prawnych. Informacja o instytucjach udzielających bezpłatnych poradach prawnych znajduje się na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Suwałkach w zakładce Obsługa Interesanta/ Pomoc prawna
Czy obecność na rozprawie jest obowiązkowa?
Na wezwaniu lub zawiadomieniu, jakie zostało przesłane z Sądu widnieje informacja o tym, czy pojawienie się na rozprawie jest obowiązkowym czy nie.
Jak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie?
Przede wszystkim nieobecność musi być usprawiedliwiona na piśmie. Jeżeli nieobecność spowodowana była chorobą, wówczas należy złożyć zwolnienie lekarskie, które musi poświadczyć biegły lekarz sądowy. Listę takich lekarzy znajdziesz na stronie internetowej:
Czym się różni pozew od wniosku?
Pozew to pierwsze pismo procesowe, którym wszczyna się postępowanie przed sądem w sprawie gdy istnieje spór. Postępowanie procesowe nigdy nie odbywa się z udziałem tylko jednej strony.
Wniosek składa się w trybie nieprocesowym. Postępowanie może wszcząć i uczestniczyć w nim każda osoba, której praw dotyczy wynik postępowania. Osoba inicjująca postępowania - to wnioskodawca. Pozostałe osoby to uczestnicy.
Co powinien zawierać pozew składany do sądu?
Pisma wszczynające postępowanie przed sądem powinny zawierać:
       oznaczenie sądu, do którego kierowany jest pozew (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres)
       dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie powód i pozwany (imiona, nazwiska, ew. nazwy instytucji, dokładne adresy) oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych bądź pełnomocników
       oznaczenie na początku pisma, że jest to „POZEW”
       określenie czego dotyczy ten pozew, czyli o co jest przedmiotem wnoszonej do sądu sprawy
       określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe (jakiej wartości oczekujesz jako wyniku procesu)
       uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie (spisane zeznania świadków, zeznania stron postępowania, dokumenty potwierdzające)
       opłatę sądową (czy dany pozew podlega opłacie, możesz dowiedzieć się w Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Suwałkach)
       własnoręczny podpis
       wykaz załączników (oraz wszystkie załączniki, które znajdują się na wykazie)
 
UWAGA
Pozew należy sporządzić, oprócz egzemplarza dla Sądu, w tylu egzemplarzach ilu jest pozwanych oraz dodatkowo jeden egzemplarz dla
 powoda w celu uzyskania potwierdzenia złożenia pisma
Co powinien zawierać wniosek składany do sądu?
Pisma wszczynające postępowanie przed sądem powinny zawierać:
       oznaczenie sądu, do którego kierowany jest wniosek (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres)
       dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie wnioskodawcy i pozostałych uczestników (imiona, nazwiska, ew. nazwy instytucji, dokładne adresy) oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych bądź pełnomocników
       oznaczenie na początku pisma, że jest to „WNIOSEK”
       określenie czego dotyczy ten wniosek
       uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie (spisane zeznania świadków, zeznania stron postępowania, dokumenty potwierdzające wniosek)
       opłatę sądową (czy dany pozew podlega opłacie, możesz dowiedzieć się w Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Suwałkach)
       własnoręczny podpis
       wykaz załączników (oraz wszystkie załączniki, które znajdują się na wykazie)
UWAGA
Wniosek należy sporządzić, oprócz egzemplarza dla Sądu, w tylu odpisach ilu jest uczestników postępowania oraz jeden egzemplarz dla
 wnioskodawcy w celu uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku.

Kto i w jaki sposób może wnieść do sądu wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych?
Zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów procesu bez uszczerbku finansowego koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny.
Wniosek należy złożyć do sądu, w którym ma się toczyć bądź toczy już się postępowanie. Należy  jednocześnie załączyć formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
Wniosek jest dostępny w budynku Sądu w Biurze Obsługi Interesantów (parter) oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Suwałkach w zakładce Obsługa Interesanta/ Wnioski i Formularze


 
Gdzie i w jaki sposób można wnieść opłatę sądową od pozwu lub wniosku?
Opłaty sądowe uiszcza się bądź w znakach opłaty sądowej, naklejonymi na piśmie skierowanym do Sądu (nie wolno ich przekreślać, ani po nich pisać), w kasie sądu, bądź na konto sądu ze wskazaniem, jakiej sprawy opłata dotyczy (przez podanie sygnatury sprawy, nazwisk stron).
Opłatę sądową można wnieść w następujący sposób:
       wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Sądu Rejonowego w Suwałkach
       dokonać przelewu bankowego na numer rachunku bankowego 47 1010 1049 0006 6422 3100 0000 w NBP O/O Białystok  
       można także dokonać opłaty sądowej w formie znaków opłaty sądowej (ale tylko do wartości 1.500 zł, powyżej wskazanej kwoty opłatę należy uiścić bezpośrednio w kasie sądu lub na konto dochodów budżetowych).
W jaki sposób można dołączyć dokumenty do spraw, która już się toczy przed sądem?
Jeżeli złożony został pozew lub wniosek do sądu, sprawa zostaje zarejestrowana pod konkretną sygnaturą (numerem prowadzonej w sądzie sprawy). Wszelkie kolejne pisma składane do sądu w danej sprawie powinny być składane za pismem przewodnim ze wskazaniem właściwej sygnatury.
Co powinno zawierać pismo przewodnie?
Pismo przewodnie powinno zawierać:
       imię, nazwisko i adres osoby składającej
       oznaczenie sądu, do którego jest skierowane
       oznaczenie sygnatury akt sprawy do której ma być dołączone
       krótką treść wyjaśniającą czego dotyczy
       własnoręczny podpis

W jaki sposób można uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia?
Należy złożyć pisemny wniosek do sądu, w którym toczyła się sprawa. Wniosek należy złożyć w biurze podawczym w siedzibie sądu lub wysłać za pośrednictwem poczty listem poleconym
W jakiej wysokości trzeba wnieść opłatę za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia?

W sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych –  1 egzemplarz orzeczenia 20,00 złotych za każde rozpoczęte 10 stron . W sprawach karnych 6,00 złotych za każdą stronę.


 
Jak należy się zwrócić do sądu z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu?
Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu należy złożyć na piśmie wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, lub ustnie – wtedy zostanie sporządzony protokół.
Wzór wniosku jest dostępny w Biurze Obsługi Interesantów mieszczącym się w budynku Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Suwałkach w zakładce
Obsługa Interesanta/ Wnioski i Formularze
Gdzie należy złożyć pisma kierowane do Sądu (pozwy, wnioski, dokumenty)?
Wszelkie pozwy, wnioski, inne pisma należy złożyć w biurze podawczym Sądu Rejonowego w Suwałkach albo przesłać listem poleconym za pośrednictwem poczty.
Kto ma prawo wglądu do akt sprawy?
Wgląd do akt sprawy mają wszystkie strony postępowania (powód, pozwany, wnioskodawca , uczestnik, oskarżony, obwiniony, oskarżyciel i oskarżyciel posiłkowy) oraz ich pełnomocnicy.
Uwaga! Świadek nie jest uprawniony do wglądu w akta sprawy.
W jaki sposób można zapoznać się z aktami sprawy?
Z aktami sprawy można zapoznać się w czytelni akt znajdującej się w Sądzie Rejonowym w Suwałkach. Akta można zamówić w Czytelni Akt telefonicznie (87) 739 60 15 lub mailowo
czytelnia.akt[at]suwalki.sr.gov.pl
Każdemu przysługuje prawo sporządzania notatek z akt sprawy. Każda ze stron ma prawo wystąpić w wnioskiem do sądu o wydanie kserokopii poszczególnych kart z akt sprawy. Opłata za wydanie kserokopii dokumentów wynosi 1 zł za stronę.
Co należy zrobić, aby sąd uchylił karę porządkową nałożoną na świadka za nieusprawiedliwione nieobecność na rozprawie?
W terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o nałożeniu kary, należy złożyć pisemne usprawiedliwienie wraz z prośbą o uchylenie kary lub na pierwszym posiedzeniu, na które zostanie wezwany, można usprawiedliwić swoja nieobecność.
Gdzie można ustalić, ile stron zawiera protokół z rozprawy albo odpis orzeczenia?
Ile stron zawiera protokół z rozprawy, odpis orzeczenia (postanowienia, wyroku) można ustalić w Biurze Obsługi Interesantów mieszczącym się w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach.
Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?
Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest Sąd Rejonowy Wydział Cywilny ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej (decyduje wpis w akcie zgonu).


 
Czy istnieje obowiązek założenia sprawy spadkowej i jaki jest termin na złożenie takiej sprawy?
Nie ma takiego obowiązku, ze strony Sądu nie ma żadnych ograniczonych ram czasowych. Sprawę taką zakładają osoby zależnie od indywidualnych potrzeb oraz wymogów innych urzędów czy instytucji.
Zmarła osoba, pozostawiła testament notarialny, w którym do całości spadku powołała mnie. Czy należy założyć sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po niej?
Tak należy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego o stwierdzenie nabycia spadku.

 

Zmarła osoba, pozostawiła testament notarialny, w którym do całości spadku powołała swego syna, żyje mąż zmarłej i dwoje jej dzieci. Czy we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać dane pozostałych osób, czy tylko osoby powołanej w testamencie?

We wniosku muszą być wskazani wszyscy spadkobiercy ustawowi (imiona, nazwiska, aktualne adresy zamieszkania), którzy dziedziczyliby, gdyby testamentu nie było.
Czy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku należy wymieniać jaki majątek pozostawiła osoba zmarła?
Nie, w takiej sprawie Sąd określa tylko i wyłącznie, kto dziedziczy po osobie zmarłej i w jakich częściach - tak jak wynika z kodeksu cywilnego, nie określa, co wchodzi w skład spadku. Należy wskazać wszystkich spadkobierców ustawowych - ich imiona, nazwiska, aktualne adresy zamieszkania. Składem masy spadkowej Sąd zajmuje się, gdy ktoś założy kolejną sprawę o dział spadku. Sprawa taka może być założona po uprawomocnieniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.
Czy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku można zrzec się swojej części na innego spadkobiercę?
Nie ma takiej możliwości. Czynności takiej można dokonać w kolejnej sprawie o dział spadku - jeżeli zostanie założona lub u notariusza.


Jaki jest koszt sprawy o stwierdzenie nabycia spadku?

Jeżeli zakładana jest sprawa po jednej osobie zmarłej za wniesienie sprawy pobierana jest opłata w wysokości  100,00 zł  plus 5,00 zł za wpis do rejestru  spadkowego, po dwóch osobach zmarłych opłata wynosi 200,00 zł. plus 10,00 zł. za wpis do rejestru spadkowego. Jeśli od chwili śmierci spadkodawcy nie upłynęło 6 miesięcy do dnia rozprawy, na rozprawie składa się oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, od którego pobiera się opłatę w kwocie 100,00 złotych  od każdej z osób, która je składa.

 

Ile kosztuje wydanie odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, czy Sąd przesyła postanowienie z urzędu po zakończeniu sprawy?

 Jeden egzemplarz odpisu postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku kosztuje 20,00 zł. za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu. Sąd wysyła odpis prawomocnego postanowienia tylko i wyłącznie na pisemny wniosek strony.

 

Czy jest pobierana opłata od wniosku o uzasadnienie orzeczenia?


Za wniosek o uzasadnienie orzeczenia pobiera się opłatę w kwocie 100,00 złotych.

Wydział Pracy wniosek o uzasadnienie – bez opłat.

 
Czy w sądzie są dostępne formularze urzędowe do założenia sprawy o dział spadku?
Nie ma formularzy urzędowych, wniosek o dział spadku należy sporządzić samodzielnie na karcie formatu A 4, należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dokładny adres, imię i nazwisko uczestników postępowania. Należy wymienić wszystkie składniki, które wchodzą w skład masy spadkowej po zmarłym z jednoczesnym podaniem ich wartości oraz sposobem ich podziału. Wzór takiego wniosku oraz podstawowych załączników jest dostępny na niniejszej stronie.
Czy sprawę o dział spadku można przeprowadzić wyłącznie przed Sądem?
Sprawę o dział spadku można przeprowadzić przed notariuszem lub sądem. Sądem właściwym do rozpoznania takiego wniosku jest sąd, ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.
Czy w Sądzie jest dostępny formularz urzędowy wniosku o podział majątku wspólnego?
Nie ma formularza urzędowego, wniosek o podział majątku wspólnego należy sporządzić na karcie formatu A4 w dwóch egzemplarzach, należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania, imię i nazwisko uczestnika wraz z adresem zamieszkania. Należy wymienić wszystkie składniki majątku dorobkowego byłych małżonków wraz z określeniem ich wartości. Do niniejszego wniosku należy dołączyć odpis wyroku rozwodowego lub o separacji z klauzulą prawomocności oraz dokumenty na poparcie dowodów powołanych we wniosku (w 2 egzemplarzach). Wzór takiego wniosku oraz podstawowych załączników jest zamieszczony na niniejszej stronie.
Czy można założyć sprawę o podział majątku wspólnego w trakcie trwania małżeństwa?
Sprawę o podział majątku składamy po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego lub separacji.
Jak wysokie mogą być koszty sprawy o dział spadku, podział majątku wspólnego, zasiedzenia itd.?
Nie można określić jakie będą koszty takich spraw. Opłatę za wniesienie sprawy określa Sąd zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 28.07.2005r. (Dz. U. Nr 167, poz. 1398), tabela podstawowych opłat dostępna jest na niniejszej stronie, pozostałe koszty są ściśle związane z indywidualnym charakterem każdej sprawy. Jeżeli niezbędne są opinie biegłych - ich koszt określają biegli przy sporządzaniu opinii. Ostatecznie o wysokości kosztów orzeka Sąd w postanowieniu końcowym.
W jaki sposób sporządzić pełnomocnictwo do sprawy nieprocesowej?
Podstawowe wzory pełnomocnictw do spraw o stwierdzenie nabycia spadku są zamieszczone na niniejszej stronie, jeżeli osoba przebywa za granicą - jej podpis powinien być poświadczony urzędowo. Jeżeli chodzi o inne kategorie spraw - co do treści i formy prawidłowego pełnomocnictwa należy zasięgnąć porady u prawnej (bądź sporządzić pełnomocnictwo notarialne).


 
Kto może być pełnomocnikiem do prowadzenia spraw nieprocesowych?
Pełnomocnikiem ustanowionym na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do prowadzenia spraw nieprocesowych (założenia sprawy, występowania na rozprawach, składania pisemnych wniosków dowodowych za osobę itp.) może być tylko najbliższa jej rodzina rodzice, rodzeństwo, małżonek, dzieci lub fachowy pełnomocnik - radca prawny lub adwokat. Osoby obce oraz o dalszym stopniu pokrewieństwa mogą być jedynie pełnomocnikami do odbioru korespondencji.
Czy pełnomocnik może przeprowadzić za spadkobiercę postępowanie spadkowe?
Uprawniony pełnomocnik (patrz wyżej) może założyć sprawę spadkową, ale zapewnienie spadkowe sąd może odebrać tylko i wyłącznie od spadkobiercy ustawowego lub testamentowego.

Jakie dokumenty należy złożyć do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku?

       odpis skrócony aktu zgonu i aktu małżeństwa osoby zmarłej (jeżeli żyje małżonek zmarłego),
       odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa mężczyzn i odpis aktu urodzenia niezamężnych kobiet uczestniczących w postępowaniu,
       odpis skrócony aktu małżeństwa kobiet uczestniczących w postępowaniu (jeżeli nastąpiła zmiana nazwiska panieńskiego),
       wszystkie metryki w oryginale
       wypis z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu ręcznego, o ile spadkodawca sporządził testament oraz 3 kserokopie Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość rolna (ziemia powyżej 1ha) można dołączyć wypis z rejestru gruntów. Wzory wniosków oraz załączniki do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz o otwarcie i ogłoszenie testamentu są dostępne na niniejszej stronie.
Czy w czasie trwania małżeństwa można żądać alimentów od współmałżonka?
Można, o ile nie przyczynia się on do zaspakajania potrzeb rodziny (np. koszty utrzymania mieszkania, zakup żywności itp.).
Czy w sprawie o ustalenie ojcostwa można jednocześnie wnosić o zasądzenie alimentów?
W sprawie o ustalenie ojcostwa można wnosić o bieżące alimenty dla dziecka oraz o pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztami utrzymania przez trzy miesiące w okresie porodu - dla matki dziecka.
 Do jakiego wieku dzieci mogą żądać alimentów od rodziców?
Taki wiek nie jest określony - kodeks mówi że rodzice są zobowiązani do łożenia na dzieci do momentu, w którym będą się mogły samodzielnie utrzymać (można przyjąć że jest to okres po zakończeniu szkoły średniej lub wyższej) - jednak to zawsze sąd decyduje o przyznaniu alimentów.


 
Jaki jest najniższy wiek do zawarcia małżeństwa?
Małżeństwo może zawrzeć osoba, która ukończyła 18 lat. Sąd opiekuńczy z ważnych powodów może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat a z okoliczności wynika, że zawarcie tego małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny (np. ciąża kobiety).
Jakiej kwoty alimentów można się domagać?
Kodeks rodzinny podaje, iż wysokość żądanych alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (wydatki wynikające z wieku dziecka, np. szkolne, stanu zdrowia dziecka itp.) oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji (osiągane dochody, poziom życia zobowiązanego, wiek, wykształcenie).
Kiedy można wnosić o podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów?
O zmianę wysokości alimentów można wystąpić w przypadku zmiany sytuacji każdej ze stron (np. upływ czasu i związany z tym wzrost kosztów utrzymania, zwiększenie lub zmniejszenie się możliwości finansowych zobowiązanego do alimentacji, choroba itp.).
Kiedy ustaje obowiązek alimentacyjny?
W przypadku usamodzielnienia się osoby, na rzecz której są zasądzone alimenty (ukończenie szkoły średniej, wyższej, zwarcie małżeństwa a także w przypadku kiedy osoba ukończyła 18 lat a nie kontynuuje nauki), na wniosek osoby zobowiązanej do płacenia sąd ustala ustanie obowiązku alimentacyjnego.
Kiedy można wnosić o ustalenie rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa?
Z ważnych powodów (np. małżonkowie nie mieszkają z sobą, albo mieszkają z sobą a prowadzą oddzielne gospodarstwo, jeden z małżonków nie przyczynia się do utrzymania domu i zaciąga długi na swoje potrzeby, nie jest możliwe porozumienie się co do gospodarowania wspólnym majątkiem) każdy z małżonków podczas trwania małżeństwa może wnosić do sądu pozew o ustalenie rozdzielności majątkowej.
Kto i kiedy może występować z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa?
Z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić: - matka dziecka w ciągu 6 miesięcy od jego urodzenia, - mąż matki dziecka - w ciągu 6 miesięcy od dnia w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka, - dziecko - po osiągnięciu pełnoletniości - nie później jednak niż w ciągu 3 lat od jej osiągnięcia - prokurator - zawsze, gdy wymaga tego ochrona praworządności.
Kto i w jakim czasie może żądać sądowego ustalenia ojcostwa?
Ustalenia ojcostwa może żądać samo dziecko, matka, ojciec jak również prokurator. Matka i ojciec mogą żądać ustalenia ojcostwa jedynie do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, po tym momencie już tylko ono może żądać ustalenia ojcostwa.


 
Kto może występować z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia odwykowego?
Z takim wnioskiem do sądu występuje Miejska Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych (lub Gminna) a także Prokuratura. Osoba fizyczna składa taki wniosek do powyższych instytucji.
Czy w jednym piśmie można złożyć wniosek o zasądzenie alimentów i uregulowanie władzy rodzicielskiej?
Należy złożyć dwa pisma, pozew o zasądzenie alimentów oraz wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej (przy składaniu tego drugiego należy uiścić wpis sądowy). Sąd rozpoznaje powyższe wnioski na odrębnych posiedzeniach.
W ilu egzemplarzach składa się pisma do sądu wszczynające postępowanie?
Takie pismo do sądu należy złożyć w tylu egzemplarzach, ilu jest uczestników postępowania ale nie mniej niż w dwóch (w celu otrzymania potwierdzenia należy mieć jeden egzemplarz więcej).

 

Powrót na góre | Drukuj stronę