Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Udostępnienie informacji publicznej

Zarządzenie nr A-022-4 /21 Prezesa Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Suwałkach.

Udostępnienie informacji publicznej
Informacje publiczne nie zamieszczone w niniejszym Biuletynie udostępniane są na wniosek osób zainteresowanych zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego Suwałkach w sprawie dostępu do informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Suwałkach.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Prawo to podlega ograniczeniu w przypadku ochrony informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać:

1. Pocztą na adres:
Sąd Rejonowy w Suwałkach
ul. Waryńskiego 45
16-400 Suwałki

2. Faksem: (87) 563 12 69
3. Pocztą elektroniczną na adres: sr[at]suwalki.sr.gov.pl
lub złożyć w Biurze Podawczym (na parterze w siedzibie sądu).

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
•     Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Regulacje prawne
•     Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego  w Suwałkach  Nr 022-14/2012 z dnia 14.02.2012 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Suwałkach
•     Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)
•     Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228 z późn. zm.)
•     Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
•     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68)

 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.  
Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna udostępniona :
a)    na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Suwałkach pełniącej funkcję Biuletynu Informacji Publicznej (sr.suwalki.sr.gov.pl)
b)    w inny sposób np. na tablicy ogłoszeń tutejszego sądu
c)    przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Warunki ponownego wykorzystana informacji publicznej
Ustala się następujące warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej przez Sąd Rejonowy w Suwałkach:
1)    zobowiązuje się do informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści:" Źródło: Sąd Rejonowy   w Suwałkach",
2)    zobowiązuje się do wskazania daty pozyskanej informacji,
3)    zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez Sąd Rejonowy w Suwałkach danej informacji,( w przypadku, gdy informacją powtórnie wykorzystaną jest orzeczenie sądowe dodatkowo należy wskazać datę wydania jego, siedzibę sądu i sygnatury akt)
4)    zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od Sądu Rejonowego w Suwałkach formy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom,
5)    zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej ( podanie kto i kiedy dokonał przetwarzania informacji)  
Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji
Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej należy kierować na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17.01.2012r. ( Dz. U. Nr        poz.94 na adres Sądu Rejonowego w Suwałkach lub adres
 e-mail: sr@suwalki.sr.gov.pl
a)    w przypadku, gdy informacja nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium, chyba, że została udostępniona  w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania,
b)    wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały określone dla tej informacji.
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wyłączenie odpowiedzialności
1.    Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych z pominięciem warunków, o których mowa w §3   następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Prezes Sądu Rejonowego w Suwałkach nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników.  
2.    Sąd Rejonowy w Suwałkach zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.
Opłata za udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania
1.    Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatne.
2.    Prezes Sądu Rejonowego w Suwałkach może jednak nałożyć opłatę  za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób skazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, albo wniosek jest nietypowy.
3.    Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie, w zależności od treści żądania wnioskodawcy.
4.    Przy rozpatrywaniu wniosku, co do ewentualnych opłat będą brane pod uwagę takie czynniki jak:
a)    liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,
b)    czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
c)    koszty materiałowe(np. papier, nośniki informatyczne),
d)    koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.
Odmowa ponownego wykorzystania informacji
1.    Zgodnie z treścią art. 14 i 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Prezes Sądu Rejonowego w Suwałkach może odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej w następujących przypadkach:
a)    kiedy dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa
       w art. 5 (np. informacje niejawne, ochrona interesu majątkowego RP, ochrona
       danych osobowych, prawo do prywatności) lub w przepisach odrębnych ustaw,
b)    kiedy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa
       własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim,
2.    Prezes Sądu Rejonowego w Suwałkach może odmówić opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
3.    Powyższe rozstrzygnięcia podejmowane są w formie decyzji administracyjnych,

Środki prawne
1. W sytuacji, gdy Sąd Rejonowy w Suwałkach przedstawi wnioskodawcy ofertę zawierającą:
a) warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
b) wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,
       wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia
       otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.
2. W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezes Sądu Rejonowego w Suwałkach,
       w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji
       publicznej lub o wysokości opłat.
3.  Na powyższą decyzję przysługuje wnioskodawcy odwołanie, które rozpoznaje się
       w terminie 14 dni.
4.  Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie informacji
       publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. -Prawo o postępowaniu
       przed sądami administracyjnymi

 
 

 

Powrót na góre | Drukuj stronę