Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Suwałkach

V Wydział Gospodarczy

Rozpoznaje sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Augustowie, Ełku, Olecku i Suwałkach.

 

Adres do korespondencji - ul. Waryńskiego 45, 16- 400 Suwałki

Siedziba Wydziału - ul. Przytorowa 2, 16- 400 Suwałki

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela Biuro Obsługi Interesanta - (87) 563-54-44

e-mail: boi[at]suwalki.sr.gov.pl

 

 
Przewodniczący wydziału
SSR Katarzyna Babiarz-Mikulska
 
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Sieńko
tel. (87) 739-60-93
fax. (87)
739-60-99
pokój nr 15
 
Właściwość miejscowa
Obejmuje właściwość miejscową pięciu sądów:
a) Sąd Rejonowy w Suwałkach - miasto Suwałki oraz gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka – Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny
b) Sąd Rejonowy w Augustowie - dla miasta Augustów oraz gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska i Sztabin,
c) Sąd Rejonowy w Sejnach - dla miasta Sejny oraz gmin: Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny (zgodnie z treścią § 8 ust. 2 pkt 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości - Dz.U. nr 180/2002r., póz. 1508 z późn. zm. w zw. z przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych -Dz.U. nr 116/2001r., póz. 1247 z późn. zm.).
d) Sąd Rejonowy w Olecku - dla gmin: Banie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Olecko,
Świętajno i Wieliczki.
e) Sąd Rejonowy w Ełku - dla miasta Ełk oraz gmin: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy.
 

Właściwość rzeczowa

Do zakresu działania V Wydziału Gospodarczego należy rozpatrywanie spraw gospodarczych ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, w tym:

·       sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75.000 złotych oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, powierzone sądom gospodarczym na podstawie odrębnych przepisów,

·       ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej;

·       określone w pkt 1, choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej;

·       ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.);

·       przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku;

·       z umów o roboty budowlane oraz ze związanych z procesem budowlanym umów służących wykonaniu robót budowlanych;

·       z umów leasingu;

·       przeciwko osobom odpowiadającym za dług przedsiębiorcy, także posiłkowo lub solidarnie, z mocy prawa lub czynności prawnej;

·       między organami przedsiębiorstwa państwowego;

·       między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór;

·       o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem;

·       o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym sądem.

Nie są sprawami gospodarczymi sprawy o:

1)   podział majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej po jej ustaniu;

2)   wierzytelność nabytą od osoby niebędącej przedsiębiorcą, chyba że wierzytelność ta powstała ze stosunku prawnego w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez wszystkie jego strony.

 

 

Od 01 stycznia 2016 r. sądem właściwym do rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców mających siedziby na  obszarze Sądu Rejonowego w Suwałkach oraz konsumentów (upadłość konsumencka) mających miejsce zamieszkania na obszarze Sądu Rejonowego w Suwałkach, a także w przedmiocie postępowań restrukturyzacyjnych jest Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy.

Powrót na góre | Drukuj stronę