Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Wnioski i formularze

 

Wzory ogólne

 

Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

  Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia / tytułu wykonawczego.

  O sprostowanie oczywistej omyłki sądu
  Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
 
Wzór pełnomocnictwa
  Zwrot kosztów noclegu
  Zwrot kosztów podróży
  Zwrot utraconego zarobku
  Wniosek o uzasadnienie
 
 
Wzory dot. Czytelni Akt
 
 
   Wniosek o wydanie kserokopii z akt.
   Wniosek o udostępnienie akt do wglądu.
 
 
Wzory dot. Ksiąg Wieczystych
 
  Wniosek o wpis w księdze wieczystej
            Wniosek o wpis w księdze wieczystej - WZÓR WYPEŁNIENIA - wykr. służebności osobistej
            Wniosek o wpis w księdze wieczystej - WZÓR WYPEŁNIENIA - wykr. Hipoteki
            Wniosek o wpis w księdze wieczystej - WZÓR WYPEŁNIENIA - wpis własności po spadku
            Wniosek o wpis w księdze wieczystej - WZÓR WYPEŁNIENIA - wpis hipoteki
            Wniosek o wpis w księdze wieczystej - WZÓR WYPEŁNIENIA - Sprost. oznaczenia nieruchomości
            Wniosek o wpis w księdze wieczystej - WZÓR WYPEŁNIENIA - przekszt. wieczyst. użytk. we własność
 
  Wniosek o założenie księgi wieczystej
            Wniosek o założenie księgi wieczystej - WZÓR WYPEŁNIENIA dla lokalu spół. własn.
            Wniosek o założenie księgi wieczystej - WZÓR WYPEŁNIENIA dla działek
 
  Załącznik – Oznaczenie działki ewidencyjnej
            Załącznik – Oznaczenie działki ewidencyjnej – WZÓR WYPEŁNIENIA
 
  Załącznik – Pełnomocnik przedstawiciel ustawowy
 
  Załącznik – Wnioskodawca uczestnik postępowania
 
  Załącznik – Żądanie wpisu w księdze wieczystej
 
       Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej/ Wyciągu z księgi wieczystej/ Zaświadczenia o zamknięciu
             księgi wieczystej
 
Odłączenie działki i przyłączenie do innej KW
 
Przekształcenie wieczystego we własność
 
Sprostowanie oznaczenia nieruchomości
 
Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt ksiegi wieczystej
 
Wpis hipoteki łącznej
 
Wpis hipoteki
 
Wpis własności po spadku
 
Wykreślenie hipoteki łącznej
 
Wykreślenie hipoteki
 
Wykreślenie służebności osobistej
 
Założenie KW dla gruntu
 
Założenie KW dla lokalu
 
 
Wzory dot. postępowania cywilnego nieprocesowego
 
   Dział spadku
   O otwarcie testamentu
   O podział majątku wspólnego małżonków
   O sprostowanie aktu USC
   O stwierdzenie zasiedzenia
   O stwierdzenie nabycia spadku - po 1 osobie zmarłej
   O stwierdzenie nabycia spadku - po 2 osobach zmarłych
   Pełnomocnictwo ogólne do stwierdzenia nabycia spadku, gdy upłynęło 6 miesięcy od daty otwarcia spadku
   Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu  lub odrzuceniu spadku
   Podanie o doręczenie odpisu postanowienia
   Skarga na czynności komornika sądowego
 
 
Wzory dot. postępowania cywilnego procesowego
 
   O eksmisję
   O zapłatę
   O zapłatę odszkodowania
    Sprzeciw nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
   Pozew o przywrócenie posiadania
   Sprzeciw od wyroku zaocznego
   Wniosek o ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu
   Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
 
 
Wzory dot. spraw pracy i ubezpieczeń społecznych
 
   Pozew o przywrócenie do pracy
   Pozew o sprostowanie świadectwa pracy
   Pozew o uchylenie kary porządkowej
   Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy
   Pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne
   Pozew o zadośćuczynienie z tytułu mobbingu
   Pozew o zapłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
   Pozew o zapłatę nagrody jubileuszowej
   Pozew o zapłatę odprawy pieniężnej
 

Wzory środków zaskarżenia - sprawy pracownicze i ubezpieczeniowe
 
   Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
   Sprzeciw od wyroku zaocznego
   Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym


Wzory wniosków w kwestiach incydentalnych - sprawy pracownicze i ubezpieczeniowe
 
   Wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej
   Wniosek o sporządzenie uzasadnienia
   Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych
   Wniosek o wydanie prawomocnego orzeczenia
   Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego
 

Wzory dot. spraw rodzinnych
 
   O alimenty
   O obniżenie alimentów
   O ograniczenie władzy rodzicielskiej
   O pozbawienie/zawieszenie władzy rodzicielskiej
   O przywrócenie władzy rodzicielskiej
   O rozdzielność majątkową
   O rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka
   O uchylenie orzeczenia ograniczenia władzy rodzicielskiej
   O umieszczenie w Szpitalu Psychiatrycznym
   O ustalenie ojcostwa+alimenty
   O ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego
   O ustalenie ustania obowiązku leczenia
   O zaprzeczenie ojcostwa
   O zmianę ograniczenia władzy rodzicielskiej
   O zmianę sposobu leczenia
   O zwolnienie od przedłożenia dowodu zdolności do zawarcia związku małżeńskiego
   O podwyższenie alimentów
   O zezwolenie na dokonanie czynności
   O ustanowienie kuratora małoletniemu
   Ustalenie ojcostwa i alimenty
   O ustalenie ustania obowiązku leczenia
 
 
Wzory dot. rejestru zastawów
 
   Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów
   Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego
   Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego
   Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Rejestrze Zastawów
   Wniosek o wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów
   Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów
   Załącznik do wniosku o zmianę wpisu albo o wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów
   Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Rejestrze Zastawów
 

Wzory dot. spraw karnych
 
   Oświadczenie dla osób zamieszkujących  wspólnie z osobą  starającą się  o dozór  elektroniczny
   Wniosek o widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną
   Prywatny akt oskarżenia
   Wniosek dowodowy
   Wniosek o klauzulę wykonalności wyroku
   Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
   Wniosek o przywrócenie terminu
   Wniosek o rozłożenie na raty należności sądowych
   Wniosek o uzasadnienie wyroku
   Wniosek o wyrok łączny
   Wniosek o zatarcie skazania
   Wniosek pokrzywdzonego o naprawienie szkody

 
Wzory dot. spraw wykroczeniowych
 
   Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu
   Wniosek o odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności
   Wniosek o zamianę grzywny na pracę społecznie użyteczną
   Wniosek o rozłożenie na raty grzywny/kosztów sądowych

 
Wzory dot. spraw gospodarczych
 
   Wniosek o zgłoszenie wierzytelności
   Wniosek o ogłoszenie upadłości

 
Wzory i formularze pism sądowych dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dziale formularze oraz w dziale broszury i publikacje.

 

Powrót na góre | Drukuj stronę